W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Mieszkanie za Remont

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Zarządzenie Nr 141/VIII/2023 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia 17 kwietnia 2023 roku 

 
w sprawie:   ogłoszenia Programu „Mieszkanie za Remont” dotyczącego 
przeprowadzania remontów lub adaptacji lokali, powierzchni lub pomieszczeń przez 
przyszłych najemców i rozliczania poniesionych nakładów 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 
i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, poz. 1561, poz. 2456)
oraz § 3 Uchwały Nr LVIII/804/23 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz,
przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy –
Program „Mieszkanie za Remont” (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2023 r. poz. 1551, poz. 2313), 
 
zarządzam, co następuje: 
 
§1. 1. Prezydent Miasta Zgierza w ramach wykonywania polityki mieszkaniowej 
Gminy Miasto Zgierz ogłasza program „Mieszkanie za Remont” kierowany  
dla mieszkańców Miasta Zgierza, spełniających kryteria określone w § 1 ust. 4 
Uchwały Nr LVIII/804/23 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Zgierz, przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego 
najemcy – Program „Mieszkanie za Remont” zmienionej Uchwałą Nr LIX/830/2023 
Rady Miasta Zgierzaz dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, 
przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program 
„Mieszkanie za Remont” (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 17.03.2023 r. poz. 2313), 
     2. Do realizacji Programu „Mieszkanie za Remont” przeznacza się do 20 % 
wolnych, niezamieszkałych lokali w każdym roku budżetowym, wymagających remontów
w zakresie niemożliwym do bieżącego wykonania przez Wynajmującego  z przyczyn ekonomicznych. 
§2. Zasady realizacji Programu „Mieszkanie za Remont” określa „Regulamin przeprowadzenia
remontów lub adaptacji lokali, powierzchni lub pomieszczeń przez przyszłych najemców
i rozliczenia poniesionych nakładów”, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. 
§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń przez 
okres 21 dni w Bazie Aktów Własnych Urzędu Miasta Zgierza. 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. 
 
 
Z UP. PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA 
Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz 
  
 Załącznik do zarządzenia Nr 141/VIII/2023 
Prezydenta Miasta Zgierza  
z dnia 17 kwietnia 2023 roku 
 
 
Regulamin przeprowadzenia remontów lub adaptacji lokali, powierzchni 
i pomieszczeń przez przyszłych najemców i rozliczania nakładów –  
Program „Mieszkanie za Remont” 

 
1.  Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Mieszkalnictwa  Urzędu 
Miasta Zgierza na podstawie przedłożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w  Zgierzu  wykazu  wolnych  lokali 
wraz  z  zakresem  prac  koniecznych  do  wykonania,  każdorazowo  wyznacza 
pustostany  z  puli  wolnych  i  niezamieszkałych  lokali  znajdujących  
się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Zgierz, do remontu lub adaptacji 
przez przyszłych najemców we własnym zakresie i na ich koszt. 
2.  Pustostany, o których mowa w pkt 1 to lokale, powierzchnie i pomieszczenia 
będące własnością Gminy Miasto Zgierz i pozostające w zarządzie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w  Zgierzu 
wymagające  poniesienia  znacznych  nakładów  finansowych  a  ze  względu  
na  ograniczone  środki  finansowe  niemożliwym  jest  ich  poniesienie  przez 
Gminę Miasto Zgierz w danym roku budżetowym. 
3.  Ilość  wyznaczonych  pustostanów  zależna  jest  od  ilości  wszystkich 
pustostanów  oczekujących  na  remont  lub  adaptację  i  nie  może  przekroczyć 
20 %  wolnych  lokali  mieszkalnych  znajdujących  się  w  zarządzie  Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu w danym roku budżetowym. 
4.  Informacja  o lokalach,  powierzchniach  i pomieszczeniach  przeznaczonych  
do  remontu  lub  adaptacji  podawana  będzie  każdorazowo  do  publicznej 
wiadomości  na  okres  21 dni  na  Elektronicznej  Tablicy  Ogłoszeń  w Urzędzie 
Miasta  Zgierza  oraz  na  stałe  na  stronie  internetowej  pod  adresem: 
www.bip.zgierz.pl,  stronie  internetowej  zarządcy  mieszkaniowego  zasobu 
komunalnego,  a  także  w  Wydziale  Gospodarki  Nieruchomościami  
i  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta  Zgierza  i  podlegać  będzie  na  bieżąco aktualizacji,
poprzez  wykreślanie  lokali  już  przyznanych  w  trybie  niniejszego Programu. 
5.  O remont lub adaptację pustostanów mogą ubiegać się osoby, które spełniają 
warunki określone w § 1 ust. 4 uchwały Nr LVIII/804/23 Rady Miasta Zgierza  
z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasto  Zgierz,  przeznaczonych  
do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy – Program „Mieszkanie 
za Remont”, zmienionej uchwałą Nr LIX/830/2023 Rady Miasta Zgierzaz dnia 
23 lutego 2023 r. i złożą wniosek o zamiarze przystąpienia do ww. programu 
i nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miasto Zgierz. 
6.  Wniosek  o  zamiarze  przystąpienia  do  Programu  „Mieszkanie  za  Remont”, 
który jest Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu składa się w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza, drogą elektroniczną za pośrednictwem 
email: e-urzad@umz.zgierz.pl  lub  epuap.gov.pl  skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka,
bądź korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 
7.  Wyboru  osób,  które  otrzymają  skierowanie  do  zawarcia  umowy  remontowej  
z  Miejskim  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o. 
w Zgierzu,  stanowiące  Załącznik  nr  2  do  niniejszego  Regulaminu,  dokonuje 
osoba  umocowana  przez  Właściciela  lokali  w  oparciu  o  kryteria  określone 
w § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w pkt 5. 
8.  Remont lub adaptację lokalu przyszły najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt,
zgodnie  z  porozumieniem  stanowiącym  integralną  część umowy remontowej. 
9.  W  przypadku  adaptacji  polegającej  na  rozbudowie  lub  przebudowie  lokali, 
przed  rozpoczęciem  prac,  konieczne  będzie  uzyskanie  zgód  właściwego 
organu  a w budynkach  wpisanych  do  ewidencji  bądź  rejestru  zabytków  
lub usytuowanych na terenach objętych ochroną konserwatorską, wymagane 
jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków. Przyszły 
najemca zobowiązany jest do dostarczenia ww. zgód, opinii oraz dokumentów 
technicznych potwierdzonych przez osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie,
Miejskiemu  Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Zgierzu.
10. Przed  przystąpieniem  do  zawarcia  umowy  remontowej  osoby  chcące 
przystąpić  do  Programu,  w  obecności  przedstawiciela  właściciela  lokalu, 
tj. Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z o.o. 
w Zgierzu  dokonują  oględzin  wybranego  lokalu  oraz  zapoznają się ze sporządzonym
kosztorysem  zakresu  prac  remontowych,  niezbędnych do wykonania. 
11. Wzór umowy remontowej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
12. Czas trwania remontu może wynosić do 3 miesięcy, licząc od dnia podpisania 
umowy  remontowej,  z  możliwością  jej  przedłużenia  na  kolejne  okresy, 
jednakże  nie  dłuższe  niż  do  12  miesięcy,  na  pisemny  wniosek  
i po przeprowadzonej każdorazowo  weryfikacji dotychczas  wykonanych prac 
remontowych  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej 
Spółka  z   o.  o.  w  Zgierzu.  Przekazujący  zastrzega  sobie  prawo  
do przeprowadzenia kontroli na każdym etapie prac remontowych. 
13. Po  wykonaniu  prac  remontowych  oraz  protokolarnym  odbiorze  robót  przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu, osoba umocowana 
przez  Właściciela  lokali  wydaje  skierowanie  do  zawarcia umowy najmu lokalu. 
14. Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki  Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w  Zgierzu  na  czas  nieoznaczony 
po  uprzednim  wpłaceniu  kaucji  -  stosownie  do  przepisów  ustawy  z  dnia  
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.). 
15. Osoba,  która  wykonała  remont  lub  adaptację  lokalu,  powierzchni  
lub  pomieszczeń  na  własny  koszt  i  podpisała  umowę  najmu  lokalu  może 
z tego  tytułu  zostać  zwolniona  z  czynszu  przez  okres  do  60  miesięcy. 
W ramach  rozliczenia  poniesionych  przez  najemcę,  udokumentowanych 
nakładów  na  remont  lokalu  lub  adaptację  powierzchni  lub  pomieszczeń,  
nie  jest  możliwe  ubieganie  się  o  zwrot poniesionych kosztów w formie pieniężnej.  
16. Zwolnienie  z  czynszu  nie  dotyczy  opłat  związanych  z  używaniem 
i eksploatacją  lokalu  tj.  za  energię  elektryczną,  gaz,  zimną  wodę,  C.W.U, 
odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami, C.O. itp., które najemca zobowiązany 
jest  do  terminowego  uiszczania  na  wskazane  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu konto. 
17. Najemca,  który  skorzystał  z  Programu  „Mieszkanie  za  Remont”  
nie ma możliwości skorzystania ze zwrotu poniesionych kosztów na podstawie  
Zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 273/VIII/2020 z dnia 17.08.2020 r. 
w  sprawie:  zwrotu  nakładów  wymiany  stolarki  okiennej  lub  drzwiowej  przez 
najemcę lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Miasto Zgierz. 
18. Zwolnienie  z  czynszu  może  nastąpić  na  pisemny  wniosek,  który  stanowi 
Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu po zawarciu umowy najmu. 
19. Do wniosku, który należy złożyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej  Spółka  z  o.o.  w  Zgierzu,  dołącza  się  dokumenty  (faktury 
imienne  wraz  z  adresem  remontowanego  lokalu)  potwierdzające  poniesione 
przez najemcę nakłady  związane z  remontem lub adaptacją lokalu, na który 
zawarta została umowa najmu. Maksymalna wysokość nakładów podlegająca 
rozliczeniu to kwota wskazana w kosztorysie prac. 
20. Po  pozytywnej  weryfikacji  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  19,  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej Sp.  zo.o.  w  Zgierzu  przedkłada  
do  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  i  Mieszkalnictwa  Urzędu  Miasta 
Zgierza  pisemną  informację  o  ich  zgodności  z  zakresem  przeprowadzonych 
prac remontowych celem podjęcia decyzji o zwolnieniu z czynszu. 
21. Wartość  zwolnienia  z  czynszu  wyrażona  w  złotych  (brutto)  może  wynosić odpowiednio: 

  •  poniżej 15000 zł – zwolnienie z czynszu wynosi do 24 miesięcy; 
  •   między 15000 zł a 30000 zł – zwolnienie z czynszu wynosi do 48 miesięcy; 
  •   powyżej 30000 zł – zwolnienie z czynszu wynosi do 60 miesięcy. 

22. Wartość zwolnienia z czynszu nie może być większa niż wartość wykonanych 
robót  i  prac  przez  Najemcę  i  uznanych  przez  Wydział  Gospodarki 
Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza zgodnie z punktem 20 i punktem 21. 
23. Termin rozpatrzenia Wniosku  o zwolnienie z czynszu  wynosi do 2 miesięcy.  
O sposobie rozpatrzenia Wniosku Najemca zostajepoinformowanypisemnie. 
24. Zwolnienie  z  czynszu  następuje  od  1-go  dnia  kolejnego  miesiąca,  
w  którym Wniosek został rozpatrzony.
25. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku terminowego uiszczania opłat 
określonych  w  punkcie  16,  obowiązują  regulacje  zawarte  w  Ustawie 
o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.). 
26. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Administratorami  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Programie 
"Mieszkanie za remont" są: 

  • Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16 
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14. 

Prezydent  Miasta  Zgierza  przetwarza  dane  osób  biorących  udział  
w  Programie  "Mieszkanie  za  remont"  w  celu  przyjmowania  i  weryfikacji 
wniosków  o  zamiarze  przystąpienia  do  Programu  "Mieszkanie  za  remont", 
określenie  osób  uprawnionych  do  podpisania  umów  w  tym  zakresie  
oraz podjęcia decyzji o zwolnieniach z czynszu. 
Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  art.6  ust.1  lit.  c,  e   Rozporządzenia 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO. 
Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  
przetwarza dane osób biorących udział w Programie "Mieszkanie za remont" 
w  celu  podpisania  umowy  remontowej,  przyjęcia  i  weryfikacji  wniosku  
o zwolnienie z czynszu w ramach programu "Mieszkanie za remont". 
Podstawą  prawną  przetwarzania  jest  art.6  ust.1  lit.  b,  c,  Rozporządzenia 
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO. 
Wskazani powyżej Administratorzy informują, że: W  związku  z  przetwarzaniem  danych  przysługuje
Przejmującemu  prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz złożenia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane  Przejmującego  będą  przetwarzane  przez okres
realizacji  Programu oraz  podpisanych  z  nim  umów  oraz  przez  okres,  w  którym  mogą  ujawnić  
się  roszczenia  z  ww.  umowy  a  następnie  przechowywane  przez  okres wynikający z przepisów prawa. 
Dodatkowe  informacje  dotyczące  ochrony  danych  osobowych  przez wymienionych  administratorów
w  tym  danych  kontaktowych  Inspektorów Ochrony  Danych  znajdują  się  w  siedzibach  administratorów
danych pod adresami podanymi powyżej oraz na ich stronach internetowych. 
 
           
  Z UP. PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA 
Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierz 
 
 

Materiały

Zarządzenie
Zarządzenie​_do​_publikacji.pdf 0.95MB
Deklaracja o wysokości dochodów
Deklaracja​_o​_wysokości​_dochodów.pdf 0.22MB
Wniosek o zamiarze przystąpienia do Programu
Wniosek​_o​_zamiarze​_przystąpienia​_do​_Programu​_Mieszkanie​_za​_Remont.pdf 0.20MB
Wniosek o zwolnienie z czynszu
Wniosek​_o​_zwolnienie​_z​_czynszu.pdf 0.20MB
Wykaz lokali
Wykaz​_lokali​_-​_Mieszkanie​_za​_Remont.pdf 0.53MB
{"register":{"columns":[]}}