W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek dla gospodarstw domowych

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja


 


UWAGA:


W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późn. zm.) informujemy, że

istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, przez osoby, które zamieszkują pod tym samym adresem, w odrębnych lokalach i posiadają oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.

 

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie.
Dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa). Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe.

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 


 

W dniu 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022r.( Dz.U z 2022r, poz.1967 ), zakładająca wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową ( tzw. gaz sieciowy ) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z      wyłączeniem drewna kawałkowego;

2)1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,                piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


 

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

  • papierowo w MOPS Zgierz ul. Długa 56

  • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, ul.Długa 56

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.10.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.2194 ). Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej MOPS Zgierz.

 

Druki do pobrania:

Materiały

WNIOSEK​_O​_WYPŁATĘ​_DODATKU​_DLA​_GOSPODARSTW​_DOMOWYCH
WNIOSEK​_O​_WYPŁATĘ​_DODATKU​_DLA​_GOSPODARSTW​_DOMOWYCH.pdf 1.52MB
Klauzula DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Klauzula​_DODATEK​_DLA​_GOSPODARSTW​_DOMOWYCH.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}