W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ostatnie posiedzenie radnych

24.11.2014

Ostatnie posiedzenie radnych

W czwartek, 30 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyła XXXI sesja Rady Gminy Kaczory. Było to ostatnie posiedzenie zaplanowane w tej kadencji.

Sesję tradycyjnie rozpoczęły interpelacje radnych i informacje z działalności w minionym okresie. Radni Joanna Stachowiak, Marek Radke oraz Radosław Górka zaproponowali zadania do uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie. Proponowali m.in. zakup ciężkiego sprzętu dla jednostki OSP w Kaczorach, zwiększenie budżetu na doposażenie świetlic szkolnych, wykonanie siłowni na powietrzu w Jeziorkach i w Kaczorach, realizację ścieżek rowerowych łączących miejscowości. Radny Zbigniew Zdanowicz, który zrezygnował z kandydatury w kolejnej kadencji podziękował wszystkim za współpracę oraz zachęcał kolegów radnych do zacieśnięnia współpracy z sołtysami. Po przedstawieniu sprawozdania z pracy komisji przewodniczący Henryk Kalka i Kazimierz Załachowski dokonali oceny minionej kadencji. W ocenie radnego H. Kalki była to wyjątkowa kadencja. Radnym przyszło pracować w atmosferze donosów, antykultury, niegrzeczności, pobytu w sądach. Jego zdaniem rola radnego powinna polegać na integrowaniu wspólnoty a nie na antagonizowaniu, a właśnie takie przypadki miały miejsce w tej kadencji. Odnosząc się do propozycji radnego Górki w sprawie wykonania ścieżek rowerowych, wyjaśnił, że to zadanie zostało już zaplanowane na przyszłą kadencję. Radny K. Załachowski przyznał rację swojemu przedmówcy, że była to trudna kadencja. Ale mimo wielu trudności cały plan inwestycyjny, który był założony na początku kadencji, był realizowany punkt po punkcie. Zasugerował, że już niedługo mieszkańcy gminy będą mogli sami ocenić jak samorząd wywiązał się ze składanych obietnic.

Wójt gminy w przedstawionej informacji dot. działalności w minionym okresie, wspomniał m.in. o studium, który jest w trakcie opracowania, remontach bieżących i planowanych (remont Gminnego Ośrodka Kultury, wiejskich świetlic w Śmiłowie i Dziembowie) oraz o zadaniach inwestycyjnych dotyczących sportu, turystyki i rekreacji, które mają być realizowane w przyszłej kadencji.

W porządku obrad oprócz powyższych punktów znalazły się również cztery uchwały, które poddano głosowaniu. Radni w pierwszej kolejności opowiedzieli się za zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaczory na lata 2014-2026 oraz w uchwale budżetowej na 2014 r. Następnie podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 oraz zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zapłacą za 1 m3dostarczanej wody 2,69 zł (plus podatek VAT) oraz 3,66 zł (plus VAT) za 1 m3 odprowadzanych ścieków. Zebrani wysłuchali również informacji na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych, którą przedstawiła z upoważnienia wójta sekretarz gminy Gizela Durecka. Część roboczą sesji zakończyły zapytania i wolne wnioski. Głos w tym punkcie zabrali m.in. radni Jan Schur, Małgorzata Śliwińska, którzy podziękowali za wspólną pracę oraz poprosili o poparcie swojej kandydatury w zbliżających się wyborach do rady gminy i rady powiatu.

Na zapytania i wolne wnioski odpowiedzi udzielił włodarz gminy.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad wójt gminy Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal podsumowali mijającą kadencję oraz złożyli podziękowania za czteroletnią współpracę. W pierwszej kolejność głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal, który przypomniał inwestycje zrealizowane przez ostatnie cztery lata m.in. budowę dróg i chodników na terenie całej gminy, WDK w Jeziorkach, boiska wielofunkcyjnego w Kaczorach oraz pływalni, która była sztandarowym przedsięwzięciem w tej kadencji. Podkreślił, że przez cały ten okres samorząd gminny doposażał jednostki OSP, wspierał koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe oraz sportowców odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach sportu. Jego zdaniem gmina Kaczory może być dumna, że ma gminną orkiestrę dętą, zespół wokalny „Sonatę” oraz chór parafialny z Morzewa, które promują ją na zewnątrz. Gdyby nie odważne decyzje podjęte w latach dziewięćdziesiątych oraz dobra współpraca z sołtysami, radami sołeckimi oraz pozostałymi organizacjami w opinii przewodniczącego gmina Kaczory nie byłaby na takim poziomie rozwoju jak dziś.

– (…) Przed nami kolejne wyzwania. Nieustającym naszym celem jest dalsza budowa dróg (m.in. łączących miejscowości Morzewo – Rzadkowo, Brodna – Śmiłowo), stałe doposażanie jednostek OSP, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, modernizacja obiektów sportowych, rozbudowa oczyszczalni ścieków (…) – kontynuował przewodniczący. Na zakończenie wyraził nadzieję, że rada gminy, którą wybiorą mieszkańcy w następnej kadencji będzie apolityczna i będzie reprezentować wszystkich mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Brunon Wolski uznał, że nie była to łatwa kadencja. Wielokrotne kontrole nie ułatwiały pracy ani radnym, ani pracownikom Urzędu Gminy. Serdecznie podziękował pracownikom za przetrwanie tego trudnego okresu. Podkreślił, że na szczęście podjęte (przez kilka osób) próby zepsucia dobrej atmosfery w gminie nie powiodły się. Samorząd zrealizował to co w tej kadencji zamierzał.

Na zakończenie posiedzenia radni mijającej kadencji otrzymali specjalne listy z podziękowaniami za zaangażowanie w pracę Rady Gminy. Za owocną współpracę z samorządem gminnym wójt i przewodniczący rady podziękowali również: sołtysom, druhom strażakom z gminnych jednostek OSP, członkiniom KGW, miejscowym przedsiębiorcom, przedstawicielom miejscowych zakładów, działaczom LZS oraz przedstawicielom innych organizacji działających na terenie gminy.

Podsumowanie posiedzenia miało piękną muzyczną oprawę, którą przygotowały: gminna orkiestra dęta pod batutą Zdzisława Nawrota oraz zespół wokalny „Sonata” pod kierownictwem Jana Margowskiego.

Zdjęcia (7)

{"register":{"columns":[]}}