W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Miejskiej w Chodzieży

31.05.2021

Herb i nazwa

W poniedziałek 31 maja 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji, która odbyła się w dniu26 kwietnia 2021 r.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/207/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”,

c) w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,

d) w sprawie zatwierdzenia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021-2024 z perspektywą do 2026,

e) w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wyrażenia zgody na zastosowanie, innej niż określonej w ustawie, stopy procentowej od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny,

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Leśnej i Jana Kochanowskiego,

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ul. Leśnej,

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021– 2028,

i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok,

j) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 marca 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Chodzieży.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.


W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa towarzyszącymi pandemii SARS - CoV-2  posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym .

Obrady transmitowane będą z sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2. Transmisja bezpośrednia oraz nagranie obrad Rady Miejskiej w Chodzieży zostaną udostępnione w sieci Internet pod następującym adresem: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=chodziezsesja .

W czasie trwania posiedzenia w sali sesyjnej przebywać będą jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia oraz technicznej obsługi sesji. Radni Rady Miejskiej w Chodzieży, z wyjątkiem radnego prowadzącego posiedzenie, będą uczestniczyli w sesji oraz zabierali głos w czasie rzeczywistym przy pomocy oprogramowania umożliwiającego porozumiewanie się na odległość. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz nagrywane.

Gości zachęcamy do obserwowania bezpośredni ej transmisji obrad.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}