W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników majątku ruchomego będących w posiadaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży, z siedzibą przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2,

64-800 Chodzież, działając na podstawie § 42 Instrukcji Gospodarowania Majątkiem Trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie komunalne Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Urzędu Miejskiego w Chodzieży - Zarządzenie Nr 113/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego tj. aerator pulweryzacyjny ( Załącznik Nr 1 do ogłoszenia) z przeznaczeniem do sprzedaży na surowce wtórne.

Wyznacza się minimalną cenę wywoławczą sprzedaży: 6 000,00 zł netto plus 23% VAT tj.7 380,00 zł brutto.

1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesłać je do dnia 15.11.2022 r. do godz. 11.00 na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież ( Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA w zakresie kupna aeratora pulweryzacyjnego” lub elektronicznie na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez e-PUAP

wypełniając obowiązkowo Formularz ofertowy wg wzoru zamieszczonego w Załączniku Nr 2. Formularz ofertowy złożony elektronicznie musi być opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym!

( decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Chodzieży)

2. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Likwidacyjną w dniu 15.11.2022 r. o godz. 11.30 w Budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, parter, pok. 205.

3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku:

Stanica Klubu Żeglarskiego OPTY nad Jeziorem Miejskim, ul. Staszica 12, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

(67) 28-27-171 wew.301 lub 302

4. Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

  • wypełniony formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

  • w przypadku, gdy oferent nie jest osobą fizyczną, wypis z właściwego KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli Kupujący występują jako spółka cywilna, zaświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a ponadto zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.

5. Istotne postanowienia:

  • w przypadku złożenia oferty niepodpisanej, nieprawidłowo wypełnionej lub złożenia jej w innym miejscu niż wymagane, lub w inny sposób budzącej wątpliwość, oferta nie zostanie rozpatrzona, staje się nieważna i podlega odrzuceniu,

  • Sprzedający powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty,

  • za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ceną brutto za całość zamówienia,

  • w przypadku dwóch jednakowych ofert Urząd Miejski w Chodzieży wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych,

  • termin związania złożoną ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert,

  • umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty,

  • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

  • wydanie zakupionych składników mienia ruchomego nastąpi po potwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Gminy Miejskiej w Chodzieży.

6. Dodatkowe informacje o sprzedaży mienia składnika ruchomego można uzyskać pod numerem telefonu (67) 28-27-171 wew. 301 lub 302 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży pok. 301 lub 302.

7. Gminie Miejskiej w Chodzieży przysługuje prawo zamknięcia ogłoszenia o sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

 

Materiały

Specyfikacja
Załącznik​_Nr​_1​_do​_ogłoszenia​_Specyfikacja.doc 0.03MB
Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_2​_do​_ogłoszenia​_Formularz​_ofertowy.doc 0.03MB
Zdjęcie 1
Rys​_31.pdf 0.40MB
Zdjęcie 2
Rys​_32.pdf 0.45MB
Zdjęcie 3
Rys​_33.pdf 0.29MB
{"register":{"columns":[]}}