W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Oferta pracy

Herb i nazwa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – pomoc administracyjna w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Chodzieży poszukuje pracownika na stanowisko – pomoc administracyjna w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Pracownik zatrudniony jako pomoc administracyjna musi spełnić wymogi określone w art. 6 ust 1 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Ponadto jest wymagane:

 • wykształcenie co najmniej średnie

 • niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,

 

Dodatkowe kryteria:

 • preferowane osoby z doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych lub z wykształceniem średnim budowlanym, także w trakcie studiów na kierunku zamówienia publiczne lub budownictwo,

 • łatwość formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie,

 • dobra organizacja i zarządzanie czasem pracy,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • skrupulatność i odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,

 • gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zakres obowiązków:

 1. prace w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji,

 2. czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji,

 3. wykonywanie czynności biurowych (tworzenie pism,rejestrów, ewidencji itp.)

 4. pomoc przy prowadzeniu spraw wynikających z przepisów określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych,

 5. pomoc w przygotowywaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

 6. ewidencja i analiza dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,

 7. pomoc przy przygotowywaniu i kompletowaniu niezbędnych materiałów oraz dokumentacji wyjściowej do realizacji inwestycji lub zadań remontowych,

 8. pomoc przy przygotowywaniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej zadania,

 9. opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie,

 10. bieżąca obsługa administracyjna pod względem przepływu dokumentów,

 11. pomoc przy prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji,

 12. pomoc przy prowadzenie spraw związanych z odbiorem zadań (robót budowlanych i remontów) oraz przekazywaniem ich do użytkowania,

 13. sporządzanie sprawozdań, opracowań i innych materiałów w zakresie realizowanych zadań,

 14. pomoc w przygotowaniu dokumentów do archiwizacji,

 15. wykonywanie kserokopii, dokumentów oraz zakładanie teczek.

 

Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 2. własnoręcznie podpisany życiorys,

 3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (wg. wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 5. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy,
 • o stanie zdrowia, który pozwala na wykonywanie zadań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2 - w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież,

 2. dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 4 marca 2022 r. do godziny 14:00,

 3. aplikacje przesłane w formie elektronicznej oraz poza ogłoszeniem - nie będą rozpatrywane.

 

 

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.

{"register":{"columns":[]}}