W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór uzupełniający do programu Cyfrowa Gmina

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, na stronie znajdują się logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Gmina Miejska w Chodzieży ogłasza nabór uzupełniający do programu Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR”

Burmistrz Miasta Chodzieży zaprasza rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich, których krewni
w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, do składania wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 • uczeń szkoły podstawowej lub średniej jest mieszkańcem Chodzieży;

 • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała
  w miejscowości objętej PPGR;

 • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz 2 latach poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO ZAKWALIFIKOWANIA DO PROGRAMU
W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM (WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ):

Dokumenty na drukach dostępnych w kancelarii urzędu lub do pobrania na dole strony:

 1. Wniosek o udział w programie;

 2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1 do wniosku) lub pełnoletniego ucznia (Załącznik nr 2 do wniosku);

Ponadto, kopie dokumentów poświadczających:

 1. Adres zamieszkania ucznia na terenie Chodzieży (np. kopia ważnej legitymacji szkolnej);

 2. Pokrewieństwo ucznia w linii prostej ze wskazanym w oświadczeniu krewnym, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (np. kopie aktu urodzenia, aktu małżeństwa);

 3. Zatrudnienie wskazanego w oświadczeniu krewnego, który pracował niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (np. kopia umowy o pracę, książeczki ubezpieczeniowej, świadectwa pracy, bądź innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR); przy czym nie dotyczy to kółek rolniczych, prywatnych spółek itp.);

 4. Zamieszkanie wskazanego w oświadczeniu krewnego, który pracował niegdyś
  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej w miejscowości objętej PPGR w okresie zatrudnienia w PPGR (np. kopia legitymacji ubezpieczeniowej,
  z której to wynika, umowa najmu/przekazania mieszkania).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24.10.2022 r. godz. 16:00, z możliwością skrócenia, jeżeli ilość złożonych wniosków wyczerpie pozostałe do wykorzystania środki.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. I.J. Paderewskiego 2.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21.

KONTAKT W URZĘDZIE: tel. 67 2827 171 wew. 417

POZOSTAŁE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW:

 • dla osób uprawnionych w naborze uzupełniającym przewiduje się zakup laptopów;

 • w przypadku otrzymania sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy dla dziecka/ucznia traci on prawo do otrzymania wsparcia w programie Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

 • Gmina Miejska w Chodzieży ma obowiązek weryfikacji, czy któryś z rodziców otrzymał dofinansowanie do sprzętu komputerowego dla dziecka/dzieci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli rodzina otrzymała wsparcie z ARiMR to żadne dziecko nie kwalifikuje się do programu Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci
  z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

 • do udziału w programie Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
  w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” nie kwalifikują się uczniowie szkół średnich dla dorosłych, szkół policealnych oraz studenci;

 • o zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji, rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski;

 • uzupełnienie złożonego wniosku będzie możliwe jedynie w sytuacji kiedy ilość kompletnie złożonych wniosków nie wyczerpie pozostałych do wykorzystania środków w programie; o możliwości uzupełnienia wniosków poinformujemy wnioskodawców telefonicznie i/lub pisemnie;

 • każdy z wnioskodawców, których wnioski nie zakwalifikowały się do programu, zostanie o tym poinformowany pisemnie;

DRUK WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKI SĄ DOSTĘPNE W KANCELARII URZĘDU LUB DO POBRANIA PONIŻEJ:

Materiały

Wniosek o ujęcie w programie
Wniosek​_nabór​_uzupełniający​_PPGR.pdf 0.18MB
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia
Załącznik​_nr​_1​_Oświadczenie​_rodzica​_opiekuna​_prawnego.pdf 0.25MB
Oświadczenie pełnoletniego ucznia
Załącznik​_nr​_2​_Oświadczenie​_ucznia​_pełnoletniego.pdf 0.25MB
{"register":{"columns":[]}}