W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs fotograficzny "Chodzież na wakacjach i Chodzież w wakacje"

baner konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym "Chodzież na wakacjach i Chodzież w wakacje", którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.  Należy wykonać wakacyjne zdjęcie z elementem krajobrazu Chodzieży lub pokazać inne miejsce  (w którym spędzasz wakacje) , ale z elementem promującym Chodzież.

Zdjęcia wysyłamy na adres mailowy promocja@chodziez.p. Zachęcamy do zabawy, poznawania na nowo naszego miasta oraz odkrywania innych wakacyjnych miejsc. Liczymy, że tematyka konkursu zainspiruje i umili wakacyjny czas. Szczegóły dotyczące konkursu zawiera regulamin. 

 

Regulamin miejskiego konkursu fotograficznego „Chodzież na wakacjach i Chodzież w wakacje”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji konkursu fotograficznego ,,Chodzież na wakacjach i Chodzież w wakacje”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Chodzieży

 3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: promocja@chodziez.pl

 4. Udział w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację jego postanowień.


 

§ 2 Uczestnicy


 

 1. Konkurs jest adresowany do Mieszkańców Chodzieży.

 2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie dwie fotografie.

 3. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego fotografii przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 4. Każdy uczestnik wysyłając zdjęcie na konkurs oświadcza, że jest jego autorem.


 

§ 3 Cele Konkursu

1. Celami Konkursu są

 1. promowanie wśród mieszkańców identyfikacji wizualnej miasta Chodzieży;

 2. budowanie świadomości marki (miasta Chodzieży) i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta;

 3. promocja rekreacji oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców.

§ 4 Przedmiot Konkursu

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i wysłanie do organizatora zdjęcia wakacyjnego, na którym znajduje się element krajobrazu i/lub element promujący miasto Chodzież.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie fotografii spełniającej warunki niniejszego regulaminu, w formacie JPG, plik od 1 do 5 mega (MG),

w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. na adres e-mailowy: promocja@chodziez.pl W temacie e-maila prosimy wpisać nazwę konkursu „Chodzież na wakacjach i Chodzież w wakacje”. W treści wiadomości konieczne jest podanie imienia, nazwiska osoby zgłaszającej wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 5 Ocena zgłoszonych propozycji

 

1. Biorąc pod uwagę:

 1. adekwatności do celów konkursu

 2. skuteczności przekazu;

 3. pomysłowości i oryginalności;

 4. wartości promocyjne

spośród wszystkich nadesłanych zdjęć Organizator wybierze te spełniające wszystkie kryteria.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 września 2023 r., laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub mailową. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród nastąpi 10 września 2023 r. podczas 8. Chodzieskiego Pikniku Naukowego w Chodzieży.

§ 6 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe. Otrzyma je czterech uczestników, których fotografie zostaną wybrane jako najlepsze, w tym przewidziana jest nagroda główna dla zwycięzcy Konkursu.

§ 7 Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych propozycji

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych fotografii (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych.

 2. Uczestnicy, z chwilą nadesłania fotografii do Organizatora, przenoszą nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do fotografii.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 3. Niniejszy regulamin podlega zmianie na zasadach na jakich został przyjęty.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}