W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”

Tablica informacyjna o dofinansowaniu projektu

Trwa realizacja projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”.

Podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Gminą Miejską w Chodzieży, na dofinansowanie projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”, odbyło się 23 kwietnia 2019 roku.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi  6.762.145,71  zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych tj.

- z budżetu środków europejskich 5.966.599,17 zł co stanowi 75% kwoty wydatków kwalifikowalnych,

- z budżetu państwa 795.546,54 zł co stanowi 10 % kwoty wydatków kwalifikowalnych,

Wkład własny beneficjenta wynosi 1.193.319,85 zł.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 7.955.465 zł.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Osi priorytetowej  9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”,  Poddziałanie 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji obszarów śródmieścia miasta Chodzieży w związku z realizacją projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”, w dniu 14 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Inwestycja realizowana jest   w  formule  „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje trzy projekty rewitalizacyjne zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2023. Rewitalizacją objęte są trzy obszary na terenie Chodzieży, które oznaczone zostały jako obszar: A – obejmujący rewitalizację ulicy Strzeleckiej i utworzenie „Alei gwiazd Jazzu”, obszar C czyli rewitalizacja parku przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży pn. „Park odpoczywaj z kulturą” oraz obszar D czyli realizacja zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego”.

Na każdym z trzech obszarów, objętych rewitalizacją, planowana jest przebudowa infrastruktury drogowej, budowa dróg dojazdowych w formie deptaków oraz budowa ciągów chodnikowych, w tym chodników z wbudowanymi elementami stłuczki ceramiki. Zainstalowane zostaną ławki i kosze na śmieci, całości dopełnią liczne nasadzenia zieleni oraz doświetlenie nowymi lampami ulicznymi i parkowymi.

Na terenie objętym rewitalizacją powstanie plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i ogród sąsiedzki, dodatkowo na każdym obszarze usytuowane zostaną elementy małej architektury – na ul. Strzeleckiej postumenty nawiązujące do tradycji warsztatów jazzowych w Chodzieży, a na dwóch pozostałych obszarach - rzeźby z elementami stłuczki ceramicznej. Całkowicie nowy wizerunek uzyska park przy miejskiej bibliotece, funkcjonować tam będzie kino plenerowe, powstanie miejsce do gry w szachy, miejsce do leżakowania, fontanna i parking oraz zainstalowany zostanie bukschron. Ściana budynku biblioteki ozdobiona zostanie muralem, odwołującym się do świadomości historycznej mieszkańców miasta. W nowym parku swoje godne miejsce znajdzie historyczny Lamus Tkacki– zabytek z XVIII wieku, do tej pory usytuowany na tyłach ulicy Nowej w Chodzieży.

Na obszarze D, czyli na ul. St. Żeromskiego, do użytku mieszkańców zostaną oddane dwa miejsca gromadzenia odpadów stałych, co z pewnością znacząco wpłynie nie tylko wygodę mieszkańców ale i na na wizerunek całego osiedla. W ramach rewitalizacji społecznej w obszarze fyrtlu Żeromskiego powstanie podmiot Ekonomii Społecznej - Klub Aktywnej Integracji i Rehabilitacji.

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}