W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają do wglądu ważny dokument tożsamości

2. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

3. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

  • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu;
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
    Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

4. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).


Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu.

W przypadku ślubu poza lokalem USC dodatkowa opłata wynosi 1000 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., Poz. 1827 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 682.).

{"register":{"columns":[]}}