W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty:

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają do wglądu ważny dokument tożsamości

2. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

3. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;
  Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula;

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

4. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).


Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu.

W przypadku ślubu poza lokalem USC dodatkowa opłata wynosi 1000 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., Poz. 1827 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2017 poz. 682.).

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.

2. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu;
odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.
Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula.

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
W przypadku braku możliwości porozumienia się z cudzoziemcem przy składaniu dokumentów konieczny jest udział biegłego lub tłumacza.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci wypełniają i podpisują w obecności kierownika zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany przez strony kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.


Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma przez kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz (druk) wniosku.
 2. Dokument tożsamości do wglądu.
 3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba wypełnia i podpisuje w obecności kierownika zapewnienie.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1

tel. (48) 618 27 54


Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma przez kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

Materiały

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą
Zaświadczenie​_stwierdzające​_możność​_zawarcia​_małżeństwa​_zgodnie​_z​_prawem​_polskim​_za​_granicą.doc 0.03MB
Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty:

 1. dokumenty tożsamości rodziców dziecka

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Po tym terminie akt urodzenia dziecka zostanie przez kierownika USC sporządzony z urzędu.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Osobie rejestrującej akt urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony z urzędu.


Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.


Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
 • matka, która ukończyła 16 lat, jeżeli posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
 • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1191 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.).
Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty tożsamości osób składających oświadczenia
 2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez: matkę dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żonę
 3. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście; tożsamość dziecka winna być potwierdzona dokumentem ze zdjęciem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza terenem Gminy Wierzbica, a rodzice dziecka nie dysponują odpisem jego aktu urodzenia, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.

Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo poza terenem Gminy Wierzbica i nie dysponują odpisem aktu małżeństwa, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tego dokumentu.


Opłaty

Opłaty skarbowej nie pobiera się.


Podstawa prawna

 1. Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
 2. Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.)
Uznanie dziecka

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Zaświadczenie o ciąży w przypadku uznania dziecka poczętego lecz nieurodzonego.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Opłaty:

Opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin załatwienia:

Niezwłocznie.


Uwagi:

 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądowego ustalającego rozwód, unieważnienie lub separację małżeństwa).
 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte.
 4. Uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.
 5. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie może nastąpić także przed notariuszem, wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j Dz.U. 2020 poz. 1359 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.)
Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane dokumenty

 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Wniosek, który musi zawierać:
 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • nr PESEL, jeżeli został nadany
 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, wrazz wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.


Opłaty

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzbicy.

Inne informacje

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:

 • obywateli polskich,
 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
 • Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, do którego złożono wniosek.

Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1988 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.)

Materiały

Zmiana imienia lub nazwiska
Zmiana​_imienia​_lub​_nazwiska.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}