W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty

1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przedkładają ważne dowody osobiste lub paszporty.

2. W przypadku cudzoziemców należy przedłożyć:

dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu;
odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu albo odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie.
Powyższe dokumenty należy złożyć wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), konsula.

Tłumaczenia nie wymagają dokumenty wydane na drukach wielojęzycznych.

dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne po przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
W przypadku braku możliwości porozumienia się z cudzoziemcem przy składaniu dokumentów konieczny jest udział biegłego lub tłumacza.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci wypełniają i podpisują w obecności kierownika zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.


Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, parter, pokój nr 1


Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany przez strony kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.


Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.

Należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa.

Opłatę można wnieść przelewem na konto:

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010


Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma przez kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

{"register":{"columns":[]}}