W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy

Na podstawie pkt. II.3. Regulaminu konsultacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Maz.2015.8138) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest: „Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 31 października 2023 r. do 13 listopada 2023 r.

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: zamieszczenia projektu „Programu współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzbica: www.bip.wierzbica.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy www.wierzbica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy;

2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Opinie w formie pisemnej należy składać, do Urzędu Gminy w Wierzbicy w godzinach jego pracy, w jeden z niżej wskazanych sposobów:

  1. osobiście w Sekretariacie – pokój 18;
  2. drogą elektroniczna na adres e-mail: wierzbica@wierzbica.pl jako tytuł podać
  3. „Konsultacje programu współpracy”,
  4. faksem na numer 48 618 36 11 z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy”;
  5. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy”. Za wniesione terminowo będą uznawane przesyłki nadane najpóźniej 13 października 2023 r.

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Maciej Kotowski – kierownik referatu organizacyjno-prawnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

Materiały

Zarządzenie 122.2023
Zarządzenie​_1222023.pdf 0.07MB
Projekt programu - Załącznik do Zarządzenia 122.2023
Zarządzenie​_1222023​_Projekt​_programu.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}