W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024, zwanego dalej Programem, którego celem głównym jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną przezwyciężenia ich trudnej sytuacji życiowej, której własnym staraniem nie są one w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach co, jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

MRPiPS Logo

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są następujące Moduły:

  • MODUŁ I WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
  • MODUŁ II SAMOPOMOC
  • MODUŁ III UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  • MODUŁ IV INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

Na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000,00 zł.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Oferty konkursowe w ramach otwartego konkursu ofert należy składać na formularzu oferty określonym w przepisach rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przesyłają listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 12 lipca 2024 r. Oferty niekompletne lub złożone w innej niż ww. formie nie będą rozpatrywane. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę konkursową. Złożone oferty wraz z załącznikami nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.

Adres do korespondencji:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Komunikat zapraszający podmioty uprawnione do udziału w konkursie zamieszczony został również na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aneta Witecka
Zastępca Kierownika Oddziału

{"register":{"columns":[]}}