W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gminny Żłobek w Wierzbicy

Gminny Żłobek w Wierzbicy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia) i którego celem jest pomoc Rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Żłobek usytuowany jest w miejscowości Wierzbica w jednym budynku z Gminnym Przedszkolem, dysponuje 40 miejscami dla maluchów.

Informacje dla rodziców – ogólne zasady pobytu

I. Zasady organizowania pobytu dzieci

 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. w dni ustawowo wolne od pracy – Żłobek nie pracuje.
 2. Placówka jest czynna 12 miesięcy.
 3. Wyrażanie opinii na temat Żłobka składa się Dyrektorowi i organowi nadzorującemu. Organem nadzorującym jest Wójt Gminy Wierzbica.
 4. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie.
 5. Rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu na czynności związane z rozwojem psychomotorycznym, odpoczynkiem, pobytem na świeżym powietrzu oraz reguluje pory posiłków.
 6. Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują 4 posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek). Jadłospis jest urozmaicony i ustalany według norm żywieniowych.  Jadłospis dekadowy wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.
 7. Należy poinformować personel Żłobka o indywidualnych potrzebach dziecka dotyczących żywienia.
 8. Każde dziecko w Żłobku ma swoje łóżeczko lub materac z pościelą, swoją szafkę na ubrania oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.
 9. Na czas pobytu w Żłobku, Rodzice powinni zaopatrzeć dziecko również w: ubrania na zmianę (w dostatecznej ilości), buciki na zmianę, smoczek (jeżeli jest konieczny), butelkę (jeżeli dziecko potrzebuje), oraz inne rzeczy niezbędne do zapewnienia właściwej opieki – wskazane przez Dyrektora i Opiekunów.
 10. Nie należy dawać dzieciom do żłobka: małych zabawek, słodyczy, biżuterii, monet, itp., ze względu na zadławienie. Wykluczone są również zabawki militarne, czy z ostrymi krawędziami. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki przyniesione przez dziecko z domu (zaginięcie, uszkodzenie).
 11. Odzież wierzchnią dziecka przechowujemy w szatni, w szafce wskazanej przez Opiekuna.
 12. Za wózki i inne rzeczy pozostawione w szatni, Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.

II. Zasady organizowania przyjęcia do Żłobka

Przy przyjęciu do Żłobka po raz pierwszy obowiązuje:

 1. Dokładnie i czytelnie wypełniony formularz rekrutacyjny, karta informacyjna o dziecku (do pobrania u Dyrektora Żłobka).
 2. Zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego odnośnie choroby przewlekłej dziecka i stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką żłobkową na ogólnych zasadach.

III. Zasady dotyczące przyprowadzania dzieci do Żłobka i sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Żłobku.

 1. Przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 6.30 do 7.50. Przyprowadzanie dziecka do Żłobka po godzinie 7.50 należy uzgodnić z opiekunem. W sporadycznych przypadkach spóźnienia należy zgłaszać do godziny 7.45.
 2. Do Żłobka przyprowadzamy dzieci: Zdrowe – w szczególności eliminuje: podwyższona temperatura ciała, biegunka, wymioty, kaszel, katar, wysypka na skórze itd. Czyste – włosy, uszy, paznokcie czyste, krótko obcięte, bielizna.
 3. Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 4. Rodzice winni zgłaszać każdą planowaną nieobecność dziecka (osobiście lub telefonicznie) z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 7.50.
 5. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 6. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, Rodzic będzie natychmiastowo powiadomiony, ewentualnie proszony do odbioru dziecka ze Żłobka.
 7. Zobowiązuje się Rodziców do informowania Opiekunów o każdorazowej zmianie telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail.
 8. W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka (wszawica, owsiki i inne) Rodzic niezwłocznie powiadamia Opiekuna dziecięcego lub Dyrektora Żłobka.
 9. Dyrektor Żłobka powiadamia Rodziców o występowaniu na terenie Żłobka chorób zakaźnych, pasożytniczych i innych ogłoszeniem na tablicy informacyjnej.
 10. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Opiekun dziecięcy lub Dyrektor informuje Rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze Żłobka i zapewnienie mu opieki medycznej.
 11. Opiekunowie dziecięcy na bieżąco podają Rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu podczas pobytu w Żłobku.
 12. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 13. W Żłobku nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne włącznie z podawaniem jakichkolwiek leków – za wyjątkiem sytuacji stosowania ,,Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w żłobku”.

IV. Zasady odbioru dzieci ze Żłobka

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odebrania dziecka do godziny 16.30.
 2. Dzieci powinny być odebrane ze Żłobka osobiście przez Rodziców (prawnych opiekunów). W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie, która została upoważniona przez Rodziców na piśmie.
 3. w przypadku konieczności odbioru dziecka przez osobę wcześniej nieupoważnioną, należy podać imię i nazwisko tej osoby oraz numer dowodu osobistego. Opiekun jest zobowiązany zweryfikować tożsamość opiekuna prawnego zlecającego upoważnienie do odbioru dziecka.
 4. W przypadku, gdy zachodzi obawa, że Rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Opiekuna w Żłobku innej osoby, uprawnionej do odbioru dziecka.


 

Numer rachunku bankowego i kontakt telefoniczny

Numer Konta Żłobka do wpłat   77 9132 0001 0000 8308 2000 0010

Telefon – Opiekunki  506 181 349

Telefon – Dyrektor    506 181 063

{"register":{"columns":[]}}