W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zmiana decyzji WZ i LCP

Zmiana decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego

Informacje ws. zmiany decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Andrzej Adamczyk

 tel. 48 377 73 74

e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

Opis procedury: Aby zmienić wydaną przez Wójta Gminy Wieniawa posiadaną decyzję o warunkach zabudowy należy złóżyć wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy. Można otrzymać decyzję w sprawie  zmiany wydanej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli:

  • jesteś adresatem decyzji – czyli decyzja była wydana tobie. Jeśli decyzję wydano innemu inwestorowi, od którego kupiłeś nieruchomość, najpierw musisz uzyskać decyzję o przeniesieniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
  • wydana decyzja jest ostateczna – ma to miejsce, jeżeli żadna ze stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie złożyła odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie zakończona została procedura odwoławcza;
  • strony wyraziły zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy – przy czym przez strony należy rozumieć inne osoby lub podmioty, będące stronami postępowania dotyczącego decyzji;
  • decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, tzn. nie została wygaszona – np.: gdy dla obszaru, którego ona dotyczy wydano decyzję o pozwoleniu na budowę dla innego inwestora, albo dla obszaru, którego dotyczy decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o ustaleniach sprzecznych z decyzją o warunkach zabudowy.

Urząd wyda ci decyzję o zmianę warunków zabudowy, jeśli planowana zmiana inwestycji po zmianie spełnia łącznie następujące warunki:

a) co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy. Kontynuacja powinna dotyczyć funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa;
b) teren ma dostęp do drogi publicznej;
c) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji. Warunek ten będzie spełniony, jeśli przedstawisz umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu. Umowa powinna być zawarta pomiędzy tobą (jako inwestorem), a właściwą jednostką organizacyjną;
d) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
e) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego)

 

Kto może załatwić sprawę?

Każdy może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. tel. 48 377 73 74

Termin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

* wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

* 2 kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej, terenu objętego wnioskiem, zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (inwestycje liniowe 1:2000), przyjętych do zasobu geodezyjnego (w przypadku zmiany załączników graficznych).
* kopia decyzji o warunkach zabudowy.
* opłata skarbowa: 10 zł - za zmianę decyzji, (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego)
* oświadczenie Inwestora, czy na wnioskowany teren zostało wydane pozwolenie na budowę
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,

Opłaty

* 10 zł – nie wnosi się opłaty za ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

* 17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Materiały

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
wniosek​_zmiana​_​_decyzji.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}