W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ustalenie warunków zabudowy

Informacje ws. ustalenia warunków zabudowy można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Andrzej Adamczyk

 tel. 48 377 73 74

e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

 

Opis procedury: O decyzję o ustalenie warunków zabudowy należy wystąpić, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcemy zmienić jej sposób zagospodarowania, np.:

 • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę,
 • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany;
 • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący parterowy budynek stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 •  zalesić działkę.

Urząd wyda  decyzję o warunkach zabudowy, jeśli planowana inwestycja spełnia łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia – dostępna z tej samej drogi publicznej – jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji zabudowy. Kontynuacja powinna dotyczyć funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Jest to tzw. zasada dobrego sąsiedztwa;
 • teren ma dostęp do drogi publicznej;
 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji. Warunek ten będzie spełniony, jeśli przedstawisz umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu. Umowa powinna być zawarta pomiędzy tobą (jako inwestorem), a właściwą jednostką organizacyjną;
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (np. dotyczącymi ochrony środowiska, czy prawa budowlanego).
Kto może załatwić sprawę?

Każdy może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. tel: 48 377 73 74

Termin załatwienia

do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urząd.

W praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też przyczyn niezależnych od urzędu.

Wymagane dokumenty
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • mapa katastralna,
 • mapa zasadnicza,
 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem.
 1. Do wniosku dołącz 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo – w przypadku jej braku – kopii mapy katastralnej. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1:2000). Złóż 1 mapę czystą. Na 2 egzemplarzu wskaż lokalizację inwestycji i obszar objęty wnioskiem. Ponadto, zaznacz granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który będzie oddziaływać planowana przez ciebie inwestycja. Mapa powinna: 
 • obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem – nie może to być mniej niż 50 metrów
 • być przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Jeśli nie wiesz, co zaznaczyć na mapie, może to zrobić za ciebie np. architekt. Kopię mapy zasadniczej albo katastralnej uzyskasz w odpowiednim urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. (Starostwo Powiatowe w Przysusze).

 1. Dołącz opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.
 2. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane, abyś dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Listę przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Jeśli inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu, to złóż dokument potwierdzający możliwość takiego podłączenia. Może to być np. umowa na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem. Taka umowa potwierdza spełnienie warunku wystarczającego uzbrojenia terenu dla zamierzenia budowlanego.
 4. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.
 5. Pamiętaj, że urząd prowadzący postępowanie nie może uzależnić wydania ci decyzji o warunkach zabudowy od twojego zobowiązania do spełnienia dodatkowych warunków i świadczeń – chyba że urząd uzasadni je konkretnymi przepisami.
Opłaty
 • 0 zł - opłaty skarbowej nie płacą właściciele oraz użytkownicy wieczyści,
 • 0 zł - opłaty nie wnosi się za ustalenie warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • 0 zł - opłaty skarbowej nie płacą organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego,
 • 598 zł - opłata wnoszona przez pozostałe podmioty (w szczególności osoby trzecie, niebędące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)

Kiedy zapłacić: opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wpłać ją na konto Urzędu Gminy Wieniawa numer 95-9145-1040-2000-0055-2000-0061.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Każda ze stron może zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie stron o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania składa do urzędu, który wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Zażalenie na postanowienie

W trakcie postępowania o ustalenie warunków zabudowy urząd może uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te dokonują uzgodnienia w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami, to będąc inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który prowadzi sprawę. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego stopnia wskazany w postanowieniu lub w decyzji Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Dokumenty

 

Podstawa prawna

{"register":{"columns":[]}}