W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - podstawowe informacje

10.07.2017

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem, który gmina ma obowiązek opracować. Jest to dokument, który zawiera informacje o tym jak będzie wyglądało  zagospodarowanie gminy. (na przykład gdzie będzie można budować domy, zakłady przemysłowe, gdzie należy zachować istniejące lasy, a gdzie będą powstawały budynki, z których będą mogli korzystać wszyscy – szkoła, dom kultury. W Studium zaznaczone są również drogi, ścieżki rowerowe (te istniejące i te planowane), istniejąca i planowana infrastruktura techniczna (kanalizacja, sieć gazowa, itd.) Studium zawiera rysunek + opis. Obie części są tak samo ważne.

W Studium uwzględnia się to w jakim kierunku chce rozwijać się gmina (Strategia rozwoju), jaki chce mieć charakter. Jednak to co zostanie zapisane musi być zgodne z tym co jest zaplanowane dla województwa i dla całego kraju.

Studium jest sporządzane przez Wójta, a uchwalane przez Radę Gminy. W Gminie Wieniawa aktualnie obowiązujące studium zostało przyjęte uchwałą nr XIV/132/2000 Rady Gminy w Wieniawie dnia 28 lutego 2000 roku. Zważywszy na ponad siedemnastoletni okres jego obowiązywania, a także zmieniające się uwarunkowania przestrzenne i formalne sprawiają, że obecnie dokument ten nie zawsze odpowiada potrzebom. Dlatego dokonanie zmiany Studium jest niezbędne.

Studium powinno odpowiadać na potrzeby mieszkańców, dlatego wszyscy mieszkańcy gminy Wieniawa są zaproszeni do dyskusji i konsultacji tego dokumentu.

Studium jest ważnym dokumentem dla każdego mieszkańca ,bo informacje (np. przeznaczenie terenu) będą obowiązywały później w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego które musi być zgodne ze Studium.

Poniżej znajduje się procedura opracowania studium.

Mieszkańcy

Władze Gminy/Projektanci

Decyzja o przystąpieniu do opracowania Studium

Mieszkańcy zostają poinformowani o tym, że Rada podjęła Uchwałę – prasa lokalna, strona internetowa Gminy, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Rada Gminy podejmuje decyzję o przystąpieniu do sporządzania Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Uchwała Rady Gminy Wieniawa (nr XX.168.2016) została podjęta 27.06.2016

Za przygotowanie Studium odpowiada Wójt Gminy.

Projekt Studium

 

Zostaje wybrana firma, która opracuje Studium, z firma zostaje podpisana umowa.

Obecnie trwa wybór wykonawcy – projektanta, który opracuje Studium.

Mieszkańcy składają wnioski do Studium . Każdy mieszkaniec ma prawo zgłoszenia wniosku – na piśmie w Urzędzie.

W Gminie Wieniawa mieszkańcy będą mieli możliwość udziału w ankiecie oraz spotkaniach, na których otrzymają informację o tym jak można składać wnioski do Studium. Będą też mogli zgłosić swoje potrzeby – jak chcieliby, aby wyglądała ich Gmina.

Gmina ogłasza, to, że zbiera wnioski do Studium. Termin zgłaszania wniosków wynosi co najmniej 21 dni.

Wstępne propozycje, koncepcje będą konsultowane z mieszkańcami. Podczas spotkań z projektantem oraz po spotkaniach mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi. Otrzymują też informacje co z punktu obowiązującego prawa jest możliwe do zawarcia w Studium, a co nie.

Projektanci przygotowują projekt Studium, z uwzględnieniem zapisanych w  Strategii kierunków, w których chce rozwijać się gmina, zgłoszonych potrzeb mieszkańców, wniosków z konsultacji oraz ustaleń planu zagospodarowania województwa.

 

Projekt Studium jest przedstawiany do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczni- Architektonicznej.

Następnie do Zarządu Województwa, Wojewody, oraz właściwych instytucji.

 

Projektanci wprowadzają zmiany, które zostały zalecone przez instytucje.

Wyłożenie Studium

.

Gmina ogłasza kiedy planuje zaprezentować (wyłożyć) projekt Studium mieszkańcom  - strona internetowa urzędu, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), tablice ogłoszeń

Mieszkańcy zgłaszają uwagi do Studium – formalnie na piśmie.

Studium zostaje zaprezentowane mieszkańcom (wyłożenie Studium), mieszkańcy muszą mieć co najmniej 21 dni, aby zapoznać się z Projektem Studium i zgłosić swoje wnioski.

Ostateczny projekt Studium

 

Projektanci nanoszą poprawki do projektu Studium. Tam gdzie wnioski mieszkańców nie zostały uwzględnione piszę wyjaśnienie

Uchwalenie Studium

 

Wójt przedstawia Radze Gminy ostateczny projekt Studium wraz z listą uwag, które nie zostały uwzględnione.

 

Rada głosuje nad przyjęciem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.

 

Pełny opis sposobu (procedury) opracowywania Studium można znaleźć w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012 poz. 647) dostępnej na www.isap.sejm.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 09:02 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - podstawowe informacje 1.0 11.01.2022 09:02 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}