W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XXXVIII

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz na podstawie §10 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa,

zwołuję

XXXVIII Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 30.06.2022 r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XXXVIII Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV  sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Wieniawa.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Wieniawa.

6. Rozpatrzenie raportu Wójta Gminy Wieniawa  o stanie gminy za rok 2021.

 1. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy  za 2021 rok.
 2. Debata
 3. Przedstawienie zapytań mieszkańców w sprawie raportu gminy za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wieniawa. Druk nr 27/2022

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2021:

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół zamiejscowy w Radomiu w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieniawa sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.
 2. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 3. Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za 2021. Druk nr 28/2022

8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Wieniawa.

 1. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieniawa   z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wieniawa z tytuły wykonania budżetu.
 2. Przedstawienie Uchwały Nr 3.f.1/267/2022 z dnia 13 czerwca 2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół zamiejscowy w Radomiu  w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieniawa w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieniawa absolutorium z wykonania budżetu.
 3. Dyskusja
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wieniawa. Druk nr 32/2022  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  Druk nr 29/2022

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki ewid. nr 201/2 , położonej w obrębie ewid. Wieniawa, w trybie bez przetargowym stanowiącym własność Gminy Wieniawa.  Druk nr 30/2022

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIV.11.20221 Rady Gminy Wieniawa z  dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2021-2030. Druk nr 31/2022

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. Druk nr 26/2022

13. Podjęcie uchwały sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Komorowie.  Druk nr 35/2022

14. Podjęcie  uchwały sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Dziennego Domu ,,Senior +”  w Komorowie. Druk nr 37/2022

15. Podjęcie uchwały sprawie określenia kwalifikacji pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu Senior+" niezbędnych do wykonywania pracy i realizacji usług w Dziennym Domu ,,Senior +” w Komorowie.  Druk nr 36/2022

16. Podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli za usługi w zakresie opróżniani zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Druk nr 39/2022

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wieniawa, stanowiącej własność w udziale 7205/25659 Gminy Wieniawa oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Druk nr 41/2022

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wieniawa. Druk nr 40/2022

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomością od ul. Młynarskiej, działka oznaczona nr 177/2 w obrębie ewid. Skrzynno, na czas nieokreślony w trybie bez przetargowym. Druk nr 38/2022

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038. Druk nr 43/2022

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Druk nr 44/2022

22.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Wieniawie za 2021 rok. Druk nr 42/2022

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXV.3.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomani w Gminie Wieniawa na 2022 rok. Druk nr 45/2022

24.  Sprawy różne.

25.  Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Wieniawa.                                               

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.08.2022 11:40 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XXXVIII 1.0 26.08.2022 11:40 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}