W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rolnictwo i Ekologia

Gospodarka i rynek pracy

Wieniawa jest gminą o charakterze rolniczym, na którym gospodaruje się z ogromnym poszanowaniem ziemi i ojcowizny. Grunty rolne stanowią 75 % powierzchni gminy, 16 % zaś grunty leśne. Priorytetem w działaniach podejmowanych przez samorząd jest zapewnienie warunków do aktywności społecznej i gospodarczej w gminie Wieniawa. Mimo rolniczego charakteru nie brakuje również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wśród nich szczególnie prężnie działają małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem, budownictwem, przemysłem i wytwórstwem. Na obszarze gminy dominującą formą jest rolnictwo indywidualne.

 

Produkcja rolnicza gminy skierowana jest przede wszystkim na produkcję artykułów żywnościowych (warzywa, owoce, ziemniaki). W strukturze użytkowania powierzchni ziemi na terenie gminy dominuje zagospodarowanie rolnicze.

Gmina Wieniawa pod względem florystycznym wykazuje duże podobieństwo do innych obszarów Równiny Radomskiej.

 

Gmina Wieniawa zajmuje 10 403 ha powierzchni. Charakterystyka gruntów w gminie przedstawia się następująco: - grunty orne stanowią 4467,57 ha; sady – 442,84 ha; łąki trwałe – 1020,35 ha;  pastwiska trwałe – 623,28 ha;  grunty rolne zabudowane – 291,05 ha; grunty pod stawami – 102,78 ha; grunty pod rowami – 49,14 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 730,04 ha.

 

Na tle powiatu gmina Wieniawa zajmuje 2 miejsce pod względem posiadanych użytków rolnych.

Użytki rolne gmin powiatu przysuskiego

Gmina charakteryzuje się średnim zalesieniem. Lasy zajmują 1709,57 ha, co stanowi 16 % powierzchni gminy. Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy od średniej dla powiatu przysuskiego. Zarządza nimi Nadleśnictwo Przysucha, a z podziału administracyjnego Lasów Państwowych wynika, że największe tereny leśne w powiecie przysuskim zlokalizowane są w dwóch obrębach: gminie  Przysucha i Gielniów.

Zalesienie powierzchni gmin powiatu przysuskiego

Największy kompleks leśny znajduje się w jej północno-zachodniej części. Położony jest między Kamieniem a Plecem. Rozciąga się na obszarze około 700 ha, co stanowi 50% powierzchni wszystkich lasów omawianego terenu. Duży obszarowo las jest położony w okolicach Kalenia. Jego powierzchnia liczy około 350 ha. Większe kompleksy leśne leżą w okolicy Kłudna, na północ od Pogroszyna oraz koło Zawad.

 

KLIMAT

Obszar gminy Wieniawa zalicza się do obszaru zmiennego, typowego dla strefy przejściowej pomiędzy kontynentalnym a morskim. Taki charakter wynika z różnorodności wpływów kształtujących jego właściwości i zróżnicowania czynników geograficznych takich jak: położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania. w zależności od roku przewaga klimatu kontynentalnego powoduje występowanie okresów suszy w okresie wiosenno-letnim, w przypadku przewagi klimatu morskiego okresowo występują nadmierne opady i powodzie. Cechy klimatu zmiennego widoczne są na tym obszarze i charakteryzują się następującymi elementami: średnia temperatura w roku kształtuje się na poziomie 8,5°C, lato trwa przeważnie 90-95 dni, zima zaś ok. 85 dni. Średnia temperatura stycznia wynosi - 3 °C, a lipca 18°C. Roczna suma opadów waha się w granicach 300-500 mm.

 

Wody powierzchniowe

Gmina Wieniawa zalicza się w całości do systemu rzecznego Wisły, ponieważ znajduje się w dorzeczu jej lewobrzeżnego dopływu – Radomki. Radomka przyjmuje na tym obszarze kilka dopływów, zazwyczaj niewielkich strumieni. Spośród nich wyróżnia się prawobrzeżna Jabłonica. Wypływająca w Lasach Przysuskich Radomka liczy 106 km długości. Na gminę Wieniawa przypada ponad czwarta część jej długości – około 20 km. Zlewnia rzeki licząca 63 km2 stanowi 61 % powierzchni gminy. Radomka wpływa na jej terytorium w Skrzynnie. Rzeka płynie na wschód wzdłuż krawędzi morfologicznej, głęboką doliną. Dolina rozszerza się przed Sokolnikami Mokrymi. Za Sokolnikami Radomka jest rzeką uregulowaną. Po przekroczeniu linii kolejowej Radom-Tomaszów Radomka zasila kompleks dużych stawów rybnych utworzonych na gruntach Kłudna. Po ich opuszczeniu przyjmuje wody Szabasówki. Lewobrzeżne , krótkie uregulowane cieki, zasilające niegdyś Radomkę między Kłudnem i Brudnowem spływają obecnie bezpośrednio do zbiornika wodnego Domaniów.

n