W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa;
  • Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Wieniawie jest Dorota Brandeburg, tel. 782 348 222, email: iod@gminawieniawa.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych i statutowych Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji;
  • posiada Pani/Pan:

         − prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;

         − prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

         − prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;

         − prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

         − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie

{"register":{"columns":[]}}