W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Finansowy (FN)

11.01.2016

Zadania i zakres pracy Referatu Finansowego (FN)

 

 1. Do zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy.
   
 2. Sprawowanie funkcji nadzorczych nad finansami i budżetem gminy, a mianowicie:
   
  1. kontrolowanie jednostek organizacyjnych Gminy oraz jednostek realizujących zadania Gminy w zakresie celowości i legalności wydatkowanych środków budżetowych oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków finansowych,
    
  2. bieżący nadzór nad realizacją budżetu, tj. dochodami i wydatkami budżetowymi,
    
  3. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat,
    
  4. rozliczanie inwentaryzacji,
    
  5. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
    
  6. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    
  7. prowadzenie analizy planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
    
  8. przygotowywanie sprawozdań, informacji i innych materiałów dla potrzeb Wójta oraz materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
    
 3. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych pozostających w zakresie właściwości Gminy:
   
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
    
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
    
  3. przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
    
 4. Udzielanie dotacji podmiotom niepublicznym, w tym organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy na podstawie zawartych umów i porozumień.
   
 5. W zakresie obsługi finansowo- księgowej gospodarki wodno-ściekowej i zadań sołeckich :

                  a.  obsługa finansowo-księgowa zadań rad sołeckich,

                  b.  windykacja należności za wodę, ścieki i wywóz nieczystości

                  c.  miesięczne uzgadnianie prowadzonej ewidencji księgowej,

                  d.  obsługa zadań sołeckich w zakresie obsługi finansowo-księgowej,

                  e.  fakturowanie należności za wodę, ścieki i wywóz nieczystości,

                  f.   analiza kosztów gospodarki wodno-ściekowej,

                  g.  sporządzanie umów i zleceń,

                  h.  przygotowywanie uchwał w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

                  i.   rozliczanie faktur, umów i zleceń,

                  j.   windykacja należności w zakresie gospodarki komunalnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 13:48 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wanda Nogańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Referat Finansowy (FN) 1.0 11.01.2022 13:48 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}