W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Podział nieruchomości

Informacje ws. podziału nieruchomości można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Karolina Kiljanek

 tel. 48 377 73 93

e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl

Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych. Podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i z urzędu. Z urzędu można dokonać podziału gdy jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub gdy nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.  

 

Kto może załatwić sprawę?

* właściciel działki,
* użytkownik wieczysty działki.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. Tel: 48 377 73 93

Termin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

* wniosek o podział nieruchomości,
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej,

I  - niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1.   Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2.  Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
3.  Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
4.   Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
5.   Wykaz zmian gruntowych.
6.   Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
7.   Mapa z projektem podziału (3 egz.)

II.  - zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy:

1.  Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (w przypadku braku planu miejscowego).
3a.Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
4.  Wstępny projekt podziału (1 egz.) - z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
6. Wykaz zmian gruntowych.
7. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.
8.  Mapa z projektem podziału (3 egz.)

 

Opłaty

*17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Materiały

Wzór wniosku o podział nieruchomości
wzor​_wniosku​_o​_podzial​_nieruchomosci.pdf 0.13MB
Klauzula zgodny na przetwarzanie danych osobowych(podział działki)
klauzula​_zgody​_podzial​_​_dzialki.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}