W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2.2021

29.07.2021

Wieniawa, dnia 29.07.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie

ul. Kochanowskiego 88

26-432 Wieniawa

 

Znak sprawy: ZUK.OZP.2.2021.KK

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 zł

 

Zamawiający:

 

Gmina Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa NIP: 601-008-14-34

Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

 

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

"Dostawa słomy w balotach do kotłowni znajdującej się przy Urzędzie Gminy w Wieniawie w sezonie grzewczym 2021/2022"

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy słomy na potrzeby kotłowni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie w okresie grzewczym 2021/2022 w terminie od 16.08.2021 roku do 30.04.2022 roku. Zamawiana słoma (pszenna, żytnia, rzepakowa, pszenżyto, wiesiołkowa, jęczmienna, owsiana) winna być sprasowana w balotach okrągłych o wymiarach: średnica od 100 cm do 150 cm, szerokość do 150 cm w szacunkowej ilości 300 ton o średniej wilgotności 15%-20%.

 

Zamawiająca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Ogólne wymagania:

1. Realizacja dostaw będzie odbywać się partiami, na podstawie każdorazowego zamówienia, stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego.

2. Termin, miejsce dostawy oraz wielkość każdego zamówienia zostaną ustalone przez Zamawiającego każdorazowo, stosownie do jego potrzeb. Dostawy będą realizowane
w odstępach ok. trzytygodniowych w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje dostawę na każdorazowe zamówienie Zamawiającego, nie później niż w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zamówienia. Terminy oraz wielkość dostaw częściowych będą uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego.

3. Występuje możliwość rezygnacji z dostawy przez Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.

4. Występuje możliwość odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Brak odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego powoduje zwłokę Wykonawcy,

5. Wykonawca zapewnia właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczonych produktów sposób transportu.

6. Koszty transportu ponosi Wykonawca.

7. Uprawnionymi do złożenia zamówienia na poszczególne partie oraz ich odbioru są upoważnieni pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

8. Istnieje możliwość złożenia zamówienia przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Potwierdzenie odbioru każdej partii dokonywane jest przez upoważnionego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

10. Pracownik może odmówić potwierdzenia odbioru partii w przypadku, gdy nie odpowiada ona warunkom zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia nieprzyjętego towaru na własny koszt.

11. Rozładunek towaru z pojazdów nastąpi siłami Wykonawcy.

12. Wilgotność będzie mierzona przy każdej dostawie i jej wartość mieści się w przedziale 15 - 20% wilgotności, próba pobierana będzie z nie mniej niż 5 szt. balotów przez Zamawiającego przy pomocy urządzenia pomiarowego Zamawiającego i wyliczana ze średniej tych pomiarów. Słoma nie spełniająca powyższego parametru nie będzie przyjmowana przez Zamawiającego.

13. Ciężar dostarczanej słomy określany będzie na podstawie pomiaru dokonywanego na wadze dostępnej przy kotłowni Urzędu Gminy w Wieniawie, a koszty ważenia obciążają Wykonawcę.

14. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem uzyskania wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

15. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiającego.

 

2Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 16.08.2021 r. – 30.04.2022 r.

 

3.  Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

a)      cena na 1 t słomy– 60%, przyznawanie punktacji wg wzoru

 

b)      siedziba gospodarstwa na terenie Gminy Wieniawa – 40%, przyznawanie punktacji:

- siedziba gospodarstwa na terenie Gminy Wieniawa – 40 pkt.

- siedziba gospodarstwa poza terenem Gminy Wieniawa – 0 pkt.

 

4.  Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) ofertę wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

2) zaparafowany wzór umowy wg załączonego wzoru – zał. nr 2 lub zał. nr 2a.

 

5.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1)   obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. W przypadku dostawcy ryczałtowego należy zamieścić odpowiednią informację w dodatkowych informacjach  na formularzu oferty;

2)   wartość cenową należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;

3)   cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;

4)   cena podana przez Wykonawcę za dostawę przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy  złożyć do  dnia  6.08.2021 r., do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88,
26-432 Wieniawa;

2) Złożenie oferty następuje w formie pisemnej na adres: Zakład Usług Komunalnych
w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub osobiście do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Wieniawie;

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, która zawiera następującą informację:

Oferta w odpowiedzi na ogłoszeniu o zamówieniu publicznym

Znak sprawy - ZUK.OZP.2.2021.KK.

Z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem 06.08.2021 r. godz. 1030

2)  Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

3)  Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.

 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2021 r. o godzinie 1030 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  w Wieniawie ul. Kochanowskiego 82.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

1) Karolina Kępczyńska, tel.: 48 377 73 83,

e-mail: karolina.kepczynska@gminawieniawa.pl

2) Mariusz Jarosiński, tel.: 48 377 73 96

e-mail: mariusz.jarosinski@gminawieniawa.pl zuk@gminawieniawa.pl

 

11. Informacje dodatkowe:

1)   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o dokonanym wyborze.

2)   W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

3)   Zamawiający zawrze umowę z wybranym/i Wykonawcą/ami po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

4)   Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

5)   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6)   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

7)   Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

8)   Ilość zadeklarowanej słomy przez Zamawiającego jest wartością szacunkową oraz może ulec zmianą w tolerancji 10-15 %.

 

p.o. Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

w Wieniawie

 

mgr Karolina Kępczyńska

 

Załączniki:

1)      Formularz oferty – załącznik nr 1;

2)      Wzór umowy – załącznik nr 2.

Materiały

Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_publicznym​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_publicznym​_ZUKOZP22021KK.pdf 2.45MB
Zalacznik​_nr​_1​_-​_Oferta​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Zalacznik​_nr​_1​_-​_Oferta​_ZUKOZP22021KK.pdf 0.80MB
Zalacznik​_nr​_2​_-​_Umowa​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Zalacznik​_nr​_2​_-​_Umowa​_ZUKOZP22021KK.pdf 2.21MB
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert​_ZUKOZP22021KK.pdf 0.56MB
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert​_dodatkowych​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert​_dodatkowych​_ZUKOZP22021KK.pdf 0.42MB
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty​_ZUK.OZP.2.2021.KK
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty​_ZUKOZP22021KK.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 13:53 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Karolina Kępczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2.2021 1.0 11.01.2022 13:53 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}