W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1

11.02.2021

Wieniawa, dnia 11 luty 2021 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień Urzędu Gminy w Wieniawie oraz zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019R poz. 2019 z późn. zm.)

I. ZamawiającyGMINA WIENIAWA

Adres do korespondencji: Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

tel. 483777376 email: agnieszka.maj-kowalska@gminawieniawa.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przygotowanie i opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa,w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:

 • Roboty budowlane

 • Dostawy

 • Usługi

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie”.

Przygotowanie i opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa, polega na:

 1. opracowaniu metodologii przeprowadzania diagnozy społecznej w celu poznania opinii i oczekiwań społeczności lokalnej względem zapotrzebowania na usługi społeczne świadczone w Gminie Wieniawa,

 2. opracowaniu kwestionariuszy ankiet, w oparciu o które zostanie przeprowadzone badanie:

 • stanu świadczenia usług społecznych w Gminie Wieniawa,

 • potrzeb mieszkańców Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych,

 1. przeprowadzeniu wykładu, którego celem będzie promowanie aktywności obywatelskiej,

 2. opracowaniu charakterystyk, w oparciu o dane dotyczące:

 • potencjału Gminy Wieniawa w zakresie świadczenia usług społecznych na terenie jej działania,

 • zasobów potencjalnych partnerów (organizacji pozarządowych działających
  na terenie Gminy Wieniawa) Gminy Wieniawa w zakresie świadczenia usług społecznych na terenie jej działania,

 • sposobu świadczenia usług społecznych w Gminie Wieniawa,

 1. opracowaniu raportu z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa w zakresie usług społecznych.

Wykonawca wykona czynności przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu.

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa.

 1. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:

79311200-9 Usługi przeprowadzania badań ankietowych

79311300-0 Usługi analizy ankiet

79320000-3 Usługi badania opinii publicznej

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy;

 2. Zakończenie: określa Wykonawca w formularzu oferty, maksymalny termin zakończenia 15 maja 2021r.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

IV. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryteriami:

 1. Cena (z VAT): 100%,

 1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

 2. Kryterium : Cena: 100%, obliczona zostanie na postawie następującego wzoru:


 

Cena brutto oferty najtańszej

--------------------------------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów

Cena brutto oferty badanej

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą sumę punktów.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy – wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 1).

VI. Dokumenty jakie może żądać Zamawiający przed podpisaniem umowy

 1. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie kompletności oferty.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Agnieszka Maj-Kowalska, e-mail: agnieszka.maj-kowalska@gminawieniawa.pl, tel. 515081992

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: 7:30 – 15:30, w maksymalnym terminie do 2 dni przez wskazanym terminem na składanie ofert w postępowaniu.

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć do 18 lutego 2021r. poprzez:

a)w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wieniawie, Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawaw zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Przygotowanie i opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Wieniawa”

Uwaga: w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego

Albo

b) za pośrednictwem adresu e-mail: agnieszka.maj-kowalska@gminawieniawa.pl .

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule wiadomości e-mail należy wpisać –diagnoza potrzeb i potencjału ”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty (pdf).

X. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialnośći ryzyko.

 2. Dla potrzeb oceny i porównania ofert należy przyjąć następujące założenia:

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczeń w walutach obcych,

  2. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat i prowizji,

  3. Zaproponowana cena jest ceną całkowitą zawierającą wszelkie podatki, opłaty itp.,

 3. Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje jak również opłaty i prowizje.

 4. Cena podana w Formularzu Oferty winna wynikać z kalkulacji cenotwórczej wszystkich asortymentów

 5. Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma Opis przedmiotu zamówienia.

 6. Cena ofertowa musi uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie usługi niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

 7. Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, należne podatki, itp. Powyższe opłaty obciążają koszty pośrednie Wykonawcy. Wszelkie usługi tymczasowe również powinny obciążać koszty pośrednie Wykonawcy.

 8. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zadania.

 9. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż grosze (do dwóch miejsc po przecinku), przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego).

XI. Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 19.02.2021r.

XII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na regulacjach wewnętrznych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej, określone w przepisach w/w ustawy tj. odwołanie, skarga.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Materiały

Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_publicznym​_nr​_1
Ogloszenie​_o​_zamowieniu​_publicznym​_nr​_1.pdf 0.25MB
Zalacznik​_1​_-​_Formularz​_cenowo-ofertowy-poprawiony
Zalacznik​_1​_-​_Formularz​_cenowo-ofertowy-poprawiony.pdf 0.14MB
Informacja
Informacja.pdf 0.22MB
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert
Zbiorcze​_zestawienie​_ofert.pdf 0.34MB
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty.pdf 0.28MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 14:05 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Edyta Wielgo
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1 1.0 11.01.2022 14:05 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}