W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

28.02.2022

logo

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wieniawie

 Ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent  osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

  1. Stanowisko i miejsce pracyasystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie – 10 stanowisk.
  2. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie/ umowa o świadczenie usług w trakcie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
  3. Liczba zaplanowanych godzin usług: liczba godzin usług asystencji osobistej 1 asystenta przypadających na 1 uczestnika nie może wynosić więcej niż 720 godzin rocznie.
  4. Liczba podopiecznych: 1 osoba, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem do wyżej wymienionego na 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
  5. Koszt jednej godziny świadczenia usług: 40,00 zł brutto (wraz z kosztami pracodawcy).
  6. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem: usługi asystenta mogą świadczyć:

– osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
– osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Wymagania formalne, które powinien spełnić asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
– załatwianiu spraw urzędowych;
– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino, teatr)
– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
– wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Usługi asystenta osobistego mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  w dostępnym linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV wraz z listem motywacyjnym oraz kopie dokumentów potwierdzających stosowne wykształcenie i zdobyte umiejętności można składać osobiście lub pocztą na adres Centrum Usług Społecznych w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-434 Wieniawa
w terminie do 03 marca 2022 r. (decyduje data wpływu do Centrum Usług Społecznych
w Wieniawie).

Osoby spełniające wymagania niezbędne i formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy zlecenie/umowy
o świadczenie usług.  Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań, nie będą informowane. Centrum Usług Społecznych zastrzega, że pierwszeństwo kwalifikacji na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą miały osoby wskazane przez uczestnika Programu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 37 77 386 lub 48 37 77 397 bądź osobiście w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wieniawie
Edyta Wielgo

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie (wymagania formalne).docx
  2. Klauzula informacyjna RODO – CUS.DOCX
  3. Klauzula informacyjna RODO – MRiPS.DOCX
  4. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu.DOCX
{"register":{"columns":[]}}