W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ludność i demografia

ludnosc

Według danych GUS w 2019 roku na terenie gminy zameldowanych było 5471 osób,
co plasuję gminę Wieniawa na drugim miejscu pod względem liczby ludności w powiecie przysuskim. Na miejscu pierwszym pośród gmin wiejskich z terenu powiatu przysuskiego.

Wykres 1. Liczba ludności w powiecie przysuskim (stan na 31 XII 2019 r.)


            Gmina Wieniawa na przestrzeni lat 2015 -2020 charakteryzuje się stałym trendem spadku liczby mieszkańców. Co nie jest tendencją odmienną od pozostałych gmin powiatu przysuskiego, dla których również zauważalny jest spadek liczby mieszkańców, pomijając sporadyczne wzrosty liczby ludności w gminach charakteryzujących się zatrudnianiem cudzoziemców do prac sezonowych. W okresie 2015 – 2020 średnia zmniejszenia liczby ludności na terenie Gminy Wieniawa wyniosła 23 osoby rocznie.

            Gmina Wieniawa charakteryzuje się niskim wskaźnikiem gęstości zaludnienia tj. 51 os/km2. Pod tym względem zajmuje 4. miejsce w powiecie przysuskim. Gmina Wieniawa znacząco odbiega od średniej gęstości zaludnienia biorąc pod uwagę województwo mazowieckie (153 os/m2).

            Gmina Wieniawa podzielona jest na 21 sołectwa, w tym 24 miejscowości. Największą
pod względem mieszkańców jest miejscowość Wieniawa (18,11%), kolejno Jabłonica (7,71%), Kłudno (6,86%), Sokolniki Suche (5,66%), Pogroszyn (5,20%), Żuków (4,95%), Skrzynno (4,67%), Kamień Duży (4,49%), Komorów (4,38%), Koryciska (4,36%), Kochanów Wieniawski (4,12%), Wola Brudnowska (3,99%), Zawady (3,77%), Sokolniki Mokre (3,46%), Wydrzyn (3,33%), Ryków (2,84%), Brudnów (2,51%), Zagórze (2,16 %), Plec (2,22%), Romualdów (1,54%), Kaleń (1,02%), Głogów (0,99%), Konary (0,88%), Zadąbrów (0,73%).

             Saldo ruchu naturalnego i saldo migracji

Na zmianę liczby ludności na terenie gminy wpływ mają dwa wskaźniki: saldo ruchu naturalnego i saldo ruchu migracji.

Sołectwo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015-2020

Brudnów

-6,16

-2,75

-1,41

-0,71

0,72

-1,43

-1,11

Głogów

-2,04

2,08

6,12

7.69

0

-3,57

1,71

Jabłonica

0,23

-0,23

-0,70

1,18

-0,70

-0,70

-0,15

Kaleń

-9,09

-1,66

-3,38

-3,50

3,63

-1,75

-2,62

Kamień Duży

-0,79

-0,4

-1,20

0

-0,4

0

-0,46

Kłudno

0,51

-0,25

2,07

-2,28

-3,11

0,26

-0,46

Kochanów Wieniawski

0,43

-2,14

-0,87

0,44

0,88

-1,74

-0,5

Komorów

0

1,18

-1,95

-1,99

0

-2,84

-0,93

Konary

-1,96

-2

4,08

-1,96

0

-4

-0,97

Koryciska

-0,4

-0,4

0,81

-3,65

0,84

-0,41

-0,53

Plec

-1,68

-0,85

-0,86

-0,86

0,87

5,21

0,30

Pogroszyn

2,04

0,33

-5,33

-5,28

1,11

4,41

-0,45

Romualdów

-1,21

2,46

1,20

-2,38

-2,43

5

2,64

Ryków

0,62

0

-1,86

-0,63

-1,91

0,64

-0,52

Skrzynno

-1,49

-2,28

-1,94

1,58

0,78

-1,16

-0,75

Sokolniki Mokre

-0,98

-0,49

-2,5

-2,05

-0,52

-0,52

-1,17

Sokolniki Suche

-1,44

-3,21

-3,92

-1,57

-0,63

-0,96

-1,95

Wieniawa

-1,72

0,72

0,82

0,40

0,30

-0,20

0,32

Wola Brudnowska

3,63

-1,31

-2,22

-1,81

0

0,92

-0,13

Wydrzyn

-0,53

1,61

1,05

-0,52

-3,15

-1,08

-0,43

Zadąbrów

2,43

2,38

0

4,65

4,44

-14,89

0,16

Zagórze

-1,57

0,8

1,58

-3,90

-0,81

-3,27

-1,19

Zawady

6,62

0

9,60

1,54

1,01

3,51

3,71

Żuków

-4,05

0,70

-2,89

-1,07

0

-1,81

-1,52

Ogólnie

 

 

 

 

 

 

-7

Tabela: saldo ruchu naturalnego w sołectwach Gminy Wieniawa

               

W badanym przedziale czasowym (2015 -2020) saldo ruchu naturalnego w Gminie Wieniawa w większości miejscowości utrzymywało się na poziomie ujemnym,
co przyczyniło się na zmniejszenie liczby ludności, równocześnie przyczyniając się
do starzenia się społeczności gminy. Tylko jedna miejscowość - Zawady przez cały analizowany okres utrzymała współczynnik na poziomie dodatnim. Najszybciej wyludniającymi się miejscowościami są Kaleń, Sokolniki Suche, Żuków oraz Sokolniki Mokre.

            Sołectwo Zawady (2015 -2020) oraz sołectwo Wieniawa (2016-2019) w aspekcie ruchu naturalnego utrzymywały się na poziomie dodatnim, co było konsekwencją rozwoju miejscowości pod względem nowowybudowanych domów jednorodzinnych oraz osiedlania się w tej części gminy ludzi młodych.

*Wykres 4. Saldo ruchu naturalnego na tle porównywalnych jednostek

 

 

Gmina Wieniawa w aspekcie ruchu naturalnego znacząco odbiega od podanych danych
dla województwa mazowieckiego. Jednak wyniki gminy Wieniawa są bardziej korzystne na tle powiatu przysuskiego, jak również na tle sąsiadującej gminy Borkowice.

            Saldo migracji w roku 2016 w stosunku do liczby mieszkańców w gminie Wieniawa kształtowało się na poziomie 1,7 przez co kształtowało się lepiej niż wskaźnik dla porównywalnych gminy powiatu przysuskiego. Od roku 2017 saldo migracji dla gminy Wieniawa prezentowane jest na poziomie ujemnym, co pokazuje małoatrakcyjność gminy pod względem zamieszkania oraz znaczny spadek liczby ludności spowodowanej ujemnym ruchem naturalnym. 

 


*Wykres 5. Saldo migracji na tle porównywalnych jednostek

            W roku 2015 Gminę Wieniawa zamieszkiwało 5571 osób, w tym 1166 w wieku przedprodukcyjnym, 3444 w wieku produkcyjnym i 961 osób w wieku poprodukcyjnym.

                W roku 2020 w Gminie Wieniawa zamieszkiwało 5455 osób, w tym 1165 w wieku przedprodukcyjnym, 3312 w wieku produkcyjnym oraz 978 w wieku poprodukcyjnym.

            Porównując pięcioletni przedział czasowy, stwierdzić należy, że struktura społeczeństwa Gminy Wieniawy w aspekcie ekonomicznych grup wiekowych jest porównywalna. Nastąpiło zwiększenie liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym. Zmniejszyła się liczba  osób w wieku produkcyjnym.

            Bazując na prognozach GUS dot. liczby ludności w kategoriach ekonomicznych
dla powiatu przysuskiego osób w wieku poprodukcyjnym przewiduje się odpowiednio
w roku 2025 – 11 528 osób; w roku 2030 – 11 893. Przyjmując, że osoby w wieku poprodukcyjnym z terenu Gminy Wieniawa w 2019 roku stanowiły 11,25% liczby ludności 60+ z terenu powiatu przysuskiego, założyć należy, że w roku 2025 będą stanowiły odpowiednio 11,50% tj. 1325 os. oraz w roku 2030 11,75% tj. 1397os.

            Odwołując się do średniej zmniejszającej liczbę osób zamieszkujących teren Gminy Wieniawa, która w latach 2015 -2020 wyniosła 23 osoby rocznie, przyjąć należy,
że mieszkańców Gminy Wieniawa w roku 2025 będzie 5340, a w roku 2030 – 5225.
Co spowoduje, że osób w wieku poprodukcyjnym na terenie Gminy Wieniawa będzie odpowiednio: 24,81% (2025) oraz 26,73% (2030).

            Statystyka mieszkańców według płci od kilku lat kształtuje się na porównywalnym poziomie. Charakterystyczna jest przewaga ilości kobiet nad ilością mężczyzn. Choć analizując przedział lat 2016-2020 zauważalna jest tendencja do zmniejszania przewagi ilości kobiet nad ilością mężczyzn.

            W Gminie Wieniawa  na przełomie 2015 -2020 wybudowano 222 budynki jednorodzinne. Gmina w latach 2015 – 2019 zajmowała drugie miejsce pod względem nowowybudowanych domów jednorodzinnych w porównaniu z Gminą Borkowice
i Potworów. W roku 2020 Gmina Wieniawa przejęła prowadzenie w tym aspekcie, choć tylko o jeden nowowybudowany dom jednorodzinny niż Gmina Potworów. 

 

Wieniawa

Borkowice

Potworów

2015

23

13

34

2016

30

28

55

2017

30

19

40

2018

50

26

65

2019

40

38

46

2020

49

34

48

Tab. Liczba nowowybudowanych domów jednorodzinnych. Dane ze Starostwa Powiatowego w  Przysusze.

            Gmina Wieniawa jest mniej atrakcyjna pod względem osiedlania się niż Gmina Potworów, bardziej atrakcyjna niż sąsiednia gmina Borkowice.

{"register":{"columns":[]}}