W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Informacje ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Andrzej Adamczyk

 tel. 48 377 73 74

e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

Opis procedury: Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego potrzebujesz, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz na niej zrealizować inwestycję celu publicznego. Musisz uzyskać taką decyzję, jeśli chcesz wybudować sieci: wodociągową, kanalizacyjną, cieplną oraz elektroenergetyczną obejmującą napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Co może być celem publicznym

Inwestycjami do celów publicznych są:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowę i eksploatację tych lotnisk i urządzeń
 • wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie
 • budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
 • budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla
 • budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania
 • budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, np.: zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego
 • budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej
 • ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
 • wydzielenie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa
 • wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wyżej wymienione inwestycje celu publicznego – to działania o znaczeniu:

 • lokalnym (gminnym)
 • ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym)
 • krajowym (także inwestycje międzynarodowe oraz ponadregionalne)
 • metropolitarnym (obejmującym obszar metropolitarny)

Pamiętaj, że w innych przepisach mogą być określone inne cele publiczne.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawcą może być każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. Zatem, nie jest istotne, kto składa wniosek oraz jakie jest źródło finansowania inwestycji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. tel: 48 377 73 74

Termin załatwienia

Do 65 dni od daty złożenia wniosku.

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urząd. W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. winy strony, czy też z przyczyn niezależnych od urzędu.

Wymagane dokumenty

1.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej,

2.Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,

3.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

4.Mapa katastralna,

5.Mapa zasadnicza,

6.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7.Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

8.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącz dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo, w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej. Mapa powinna być w skali 1: 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być w skali 1: 2000). Złóż 1 mapę czystą (najlepiej tą z pieczątkami poświadczającymi urzędu, który ją wydał). Na drugim egzemplarzu wskaż lokalizację inwestycji i obszar objęty wnioskiem. Ponadto, zaznacz granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać.

Jeśli nie wiesz, co zaznaczyć na mapie, to niech to zrobi za ciebie np. architekt. Kopię mapy zasadniczej albo katastralnej uzyskasz w odpowiednim urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Dołącz opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych. Jeśli twój wniosek dotyczy lokalizacji składowiska odpadów to podaj:

 • docelową rzędną składowiska odpadów,
 • roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
 • sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane, abyś dołączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Dołącz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Opłaty
 • 598 zł – opłata skarbowa za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk przelewu. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód zapłacenia opłaty – będzie na nim adnotacja urzędu o zapłacie opłaty.

Zwolnienie z opłaty: nie zapłacisz za decyzję dotyczącą budownictwa mieszkaniowego. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wpłać na konto Urzędu Gminy Wieniawa numer 95-9145-1040-2000-0055-2000-0061.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Gminy Wieniawa numer 95-9145-1040-2000-0055-2000-0061.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zażalenie na postanowienia

W trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego urząd może uzgadniać decyzję z innymi urzędami. Urzędy te dokonują uzgodnienia w formie postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami tych urzędów, to będąc inwestorem możesz złożyć na nie zażalenie. Wnieś je za pośrednictwem urzędu, który wydał uzgodnienie. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ wyższego stopnia wskazany w postanowieniu lub decyzji Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Dokumenty

 

Podstawa prawna

{"register":{"columns":[]}}