W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kontrolna weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23.09.2021

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że rozpoczyna się na terenie gminy Wieniawa kontrola weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 9u ust. 1 w związku z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

kontrola deklaracji

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości, w przypadku których zadeklarowana dotychczas ilość osób zamieszkujących nieruchomość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, proszeni są o złożenie stosownej korekty deklaracji nie czekając na wezwanie. Korektę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Ponadto zgodnie z art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy „w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”.

Niezłożenie poprawnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych.

Rzetelne dane wykazane w deklaracjach i terminowe wpłacanie zobowiązań ogranicza konieczność podnoszenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców.

Anita Włodarczyk

{"register":{"columns":[]}}