W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca wniosków o przyznaje pomocy w formie posiłku

22.12.2021

posiłek logo

Wnioski o przyznanie pomocy w formie posiłku: dla dziecka / dzieci w szkole na nowy rok 2022 oraz dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do
31 grudnia 2022r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” przyjmowane są od grudnia 2021 r. w Zespole ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 obejmuje:

MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Centrum Usług Społecznych w Wieniawie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium (obowiązujące od stycznia 2022 roku tj. 1 164,00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej oraz 900,00 zł – dla osoby w rodzinie), o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej –
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,
o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje zespół ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy
w formie posiłku. Przyznanie wskazanej pomocy, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej
w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

            W ramach Programu, CUS w Wieniawie udziela ponadto wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

{"register":{"columns":[]}}