W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gospodarka i rynek pracy

rynek_pracy

Gospodarka lokalna to gospodarowanie na szczeblu gminy, to zbiór podmiotów gospodarczych, konsumentów, organów władzy, które znajdują się na jej terenie oraz powiązania i współzależności między nimi, które wynikają nie tylko z ich współpracy, ale także z konkurencyjności. W tym miejscu należy podkreślić, iż to właśnie kapitał ludzki
i kapitał społeczny są w dzisiejszych czasach podstawowym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego. Najważniejszą wartością Gminy Wieniawa jest więc społeczność tworząca Gminę, a przede wszystkim jej mieszkańcy, dla których odpowiednio do ich potrzeb, należy zapewnić wysokiej jakości usługi społeczne oraz atrakcyjną przestrzeń publiczną. Tym samym Gmina będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym, otwartym na wszystkie grupy społeczne oraz wspierającą ich aktywność. Ważnym elementem rozwoju gminy są również przedsiębiorcy, których gmina będzie wspierać w prowadzeniu działalności gospodarczej,
a także środowisko przyrodnicze wraz z jego walorami turystyczno-rekreacyjnymi. Z tego względu Gmina Wieniawa będzie dążyć do poprawy stanu środowiska oraz wdrażać rozwiązania proekologiczne, aby zwiększyć jakość życia w gminie oraz przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

            Na terenie Gminy Wieniawa działa wiele firm z przeważającą rolą podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. W 2020 roku zarejestrowane było ogółem 421 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość stanowiły firmy prywatne (365 podmiotów). W porównaniu do okresu przyjętego dla niniejszej diagnozy (rok 2016) można zauważyć, iż nastąpił wzrost populacji podmiotów gospodarczych o ok. 12,87%.
W 2016 r. według danych GUS zarejestrowanych było 373 podmioty gospodarcze, w tym 361 podmiotów prywatnych.

Należy podkreślić, iż w analizowanym okresie na tym samym poziomie pozostałą liczba podmiotów zaliczanych do sektora publicznego, natomiast wzrosła liczba podmiotów prywatnych.

W tym miejscu warto zauważyć,  że  w  strukturze  podmiotów  gospodarczych  w  Gminie  Wieniawa dominującą pozycję zajmowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W latach 2016 - 2020 ich liczba zwiększyła się o 11,96% z 326 do 365.

W poniższej tabeli umieszczono szczegółowe informacje dotyczące populacji przedsiębiorstw zarejestrowanych w Gminie Wieniawa.    

 

Tabela Podmioty gospodarki narodowej (rejestr REGON) w Gminie Wieniawa w latach 2016-2020.

Rodzaj podmiotu gospodarczego/rok

2016

2017

2018

2019

2020

2016

=100

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

373

385

385

395

421

112,87

Sektor publiczny - ogółem

11

8

8

10

11

100,00

Sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

8

5

5

7

7

87,50

Sektor prywatny - ogółem

361

376

376

383

405

112,19

Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

326

340

342

345

365

111,96

Sektor prywatny - spółki handlowe

7

8

6

7

7

100,00

Sektor prywatny – stowarzyszenia
i organizacje społeczne

10

10

10

10

10

100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

 

3.2 Dominujące branże gospodarki

Podejmując próbę określenia struktury lokalnej gospodarki konieczne jest również zidentyfikowanie głównych sektorów aktywności przedsiębiorstw zarejestrowanych
w Gminie Wieniawa.

Na podstawie danych GUS można zauważyć, że w 2020 roku największa grupa przedsiębiorstw  działała w sferze handlu (Sekcja G, 134 podmioty). Ponadto znacząca liczba firm lokalnych  funkcjonowała w sektorze  budownictwa (Sekcja F, 84 podmioty). Na trzecim miejscu pod względem zarejestrowanych podmiotów i wykonywanej działalności plasuje się transport (Sekcja H, 45 podmiotów).

Tabela . Podmioty gospodarki narodowej (wg. PKD) w Gminie Wieniawa w 2020 roku.

 

Sekcja PKD 2007

 
 

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

8

 

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

29

 

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

1

 

Sekcja F

Budownictwo

84

 

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

134

 

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

45

 

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

9

 

Sekcja J

Informacja i komunikacja

4

 

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

5

 

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3

 

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

10

 

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

8

 

Sekcja P

Edukacja

3

 

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

5

 

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

3

 

Sekcje S, T, U

Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, organizacje
i zespoły eksterytorialne

14

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

 

3.3 Poziom lokalnej przedsiębiorczości

W tym kontekście struktura podmiotów gospodarczych na terenie gminy zarówno pod względem ich własności jak i rodzaju prowadzonej przez nie działalności jest bardzo zróżnicowana. Ostatnim elementem charakteryzującym przedsiębiorczość na terenie gminy jest struktura istniejących firm pod względem skali ich wielkości. W tym zakresie zdecydowanie dominującymi przedsiębiorstwami w gminie są mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników, które stanowią w sumie 98,34 % wszystkich istniejących firm. Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników stanowią 1,42% przedsiębiorstw, natomiast firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników to 0,002% wszystkich podmiotów gospodarczych. Charakterystycznym zjawiskiem jest natomiast fakt, że na terenie gminy nie funkcjonuje żadne przedsiębiorstwo zatrudniające 250 pracowników lub więcej. Struktura ta jest jednak charakterystyczna dla obszarów wiejskich  całego regionu.

Tabela . Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Wieniawa wg. wielkości, w 2020 roku.

Jednostka terytorialna

Jedn.

Wielkość przedsiębiorstw - liczba pracowników

Ogółem

0-9

10-49

50-249

250-999

Pow. 1000

Gmina Wieniawa

Szt.

421

414

6

1

0

0

%

100

98,34

1,42

0,002

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

 

3.4 Bezrobocie w ujęciu obrazującym różne grupy funkcjonalne i dynamika zmian

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce nazywane jest bezrobociem. Bezpośrednią jego przyczyną jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie, ale również przyczynami mogą być tez wadliwa organizacja rynku pracy, brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych, trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośrodków wykazujących jej niedobór, oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porównaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych). (źródło: Internet, Encyklopedia PWN encyklopedia.pwn.pl)

Jednym ze wskaźników świadczących o sytuacji gospodarczej gminy jest wskaźnik poziomu bezrobocia wśród jej mieszkańców. Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze wskazują, że na koniec 2020 roku w gminie było zarejestrowanych w sumie 478 bezrobotnych, co stanowiło 14,43% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wśród tej liczby w nieznacznym stopniu dominowały kobiety, które stanowiły około 50,63% wszystkich bezrobotnych

Tabela . Bezrobocie na terenie Gminy Wieniawa w latach 2017-2020.

Zarejestrowani bezrobotni z terenu Gminy Wieniawa

Stan na dzień 31.12.

Razem

Kobiety

będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

Powyżej

50 roku życia

długotrwale bezrobotni

2017 r.

539

264

490

173

99

113

386

2018 r.

517

252

474

159

81

121

336

2019 r.

495

243

454

145

77

108

349

2020 r.

478

242

439

139

77

100

337

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z  Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze.

 

 

Tabela . Bezrobocie na terenie Powiatu przysuskiego na koniec 2020 r.

Zarejestrowani bezrobotni z terenu Powiatu Przysuskiego

Nazwa Gminy

Razem

Kobiety

będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy

do 30 roku życia

w tym do 25 roku życia

Powyżej

50 roku życia

długotrwale bezrobotni

Borkowice

473

234

423

108

43

130

338

Gielniów

423

195

370

99

43

130

274

Klwów

195

81

180

84

46

34

125

Odrzywół

242

105

217

79

39

56

168

Potworów

272

115

258

127

77

53

202

Przysucha (miasto)

356

164

314

69

30

94

231

Przysucha (wieś)

466

225

411

123

64

118

304

Rusinów

364

164

328

108

56

87

264

Wieniawa

478

242

439

139

77

100

337

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych   Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze.

{"register":{"columns":[]}}