W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacje ws. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można uzyskać w pokoju w pok. nr 12 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Anita Włodarczyk

tel. 48 377 73 43

e-mail: anita.wlodarczyk@gminawieniawa.pl

Opis procedury

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik. Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  3. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  4. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  5. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  6. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, kopię załącznika graficznego oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
  7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie przelewu na rachunek urzędu, złożone w dniu składania wniosku.

Inne załączniki:

mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (zamiast mapy ewidencyjnej) – w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 12, tel: 48 377 73 43

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (konieczność uzupełnienia wniosku) albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego). Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych opinii oraz uzgodnień i może wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235),  (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w 3 egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

4. Kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

5. Załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

6. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, kopię załącznika graficznego oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

Opłaty

205 zł  - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,

Urząd Gminy Wieniawa

ul. Kochanowskiego 88

26-432 Wieniawa

Bank Spółdzielczy w Przysusze o/ Wieniawa

95-9145-1040-2000-0055-2000-0061

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 2236, z 2023 r. poz. 412, 919, 1273)

{"register":{"columns":[]}}