W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czy jeśli wnioskodawca jest rodzicem dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zostanie on przypisany do najwyższej grupy dofinansowania?

01.07.2024

czyste powietrze

Podstawą do uzyskania dofinansowania na najwyższym poziomie jest dołączenie do wniosku:

  • zaświadczenia wydanego na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z programem „Czyste Powietrze”) potwierdzającego, że beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

lub:

  • zaświadczenia wydanego na wniosek wnioskodawcy przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ, zgodnie z programem „Czyste Powietrze”), potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego. Dochód ten, nie może przekraczać kwoty:
  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

oraz:

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć 20‐krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2023 r. – 60200 zł).

{"register":{"columns":[]}}