W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze do programu „Opieka wytchnieniowa”

27.03.2024

Logo Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami

Banner zawierający na białym tle od lewej logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, biało-czerwoną flagę Polski oraz godło Polski.

Gmina Wielgomłyny informuje o naborze zgłoszeń do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Środki Funduszu przyznane na realizację Zadania to 48 000,00 zł.

Całkowita wartość Programu realizowanego przez Gminę Wielgomłyny wynosi: 48 960,00 zł.

Termin realizacji – do 31.12.2024 r.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

-osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku:

- zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym

- sprawowania przez członka rodziny lub opiekuna  bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną

- aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna do uzyskania opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonych w ramach pobytu dziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Zasady naboru wniosków na usługi opieki wytchnieniowej

Nabór osób chętnych do udziału w Programie jest prowadzony w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc.

W 2024 roku usługami opieki wytchnieniowej mogą zostać objęte 4 osoby.

Kwalifikacja do przyznania usług opieki wytchnieniowej następuje na podstawie:

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- karty zgłoszenia  do Programu i klauzuli RODO, których wzory są załącznikami do ogłoszenia o naborze.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową osób ubiegających się o usługi opieki wytchnieniowej. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Miejsce składania wniosków

Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowych informacji o Programie można uzyskać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny, tel. 44/ 787-10-87 wew. 112

Materiały

Karta zgłoszenia do programu
Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224​_(2).docx 0.04MB
Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_informacyjna​_RODO​_-​_opieka​_wytchnieniowa​_(1).docx 0.02MB
Klauzula informacyjna RODO MRPiPS
Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223​_(4).docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}