W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Wielgomłynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
 
Data publikacji strony internetowej:  2023-12-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-18.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-18.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Hasik, adres e-mail urzad@wielgomlyny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787-10-87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I budynek Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

 1. Budynek 3-kondygnacyjny. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Częstochowskiej. 
 2. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 3. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajdują się dwa ogólnodostępne parkingi - jeden od strony Rynku, drugi przy ulicy Częstochowskiej. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

II budynek Urzędu Gminy w Wielgomłynach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

 1. Budynek 2-kondygnacyjny. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Częstochowskiej. 
 2. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma wind.
 3. Budynek częściowo pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich (parter). W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

III budynek Urzędu Gminy w Wielgomłynach - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny

 1. Budynek 3-kondygnacyjny. Budynek posiada 3 wejścia. Głównej wejści jest od ul. Polnej.
 2. Do wejścia prowadzą schody. Wejście od ul. Polnej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma wind.
 3. Parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich. Na tym poziomie znajduje się równiez toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking. W bliskiej odległości znajdują się ponadto dwa ogólnodostępne parkingi - przy ulicy Polnej oraz przy ulicy Częstochowskiej. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.
{"register":{"columns":[]}}