W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zadania i uprawnienia

Do zakresu działań i kompetencji Sekretarza należy:

 1. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
 2. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 3. Organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników.
 4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 5. Nadzorowanie i udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
 6. Czuwanie nad tokiem i terminowością  wykonywania zadań w Urzędzie.
 7. Wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu funkcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie.
 8. Zapewnienie wdrażania nowych metod i technik pracy.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.
 10. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz rejestrowanie ich w urzędzie.
 11. Nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu.
 12. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 13. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami robót publicznych i interwencyjnych.
 14. Nadzorowanie spraw dotyczących zadań publicznych Gminy, o których mowa w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym a w szczególności spraw określonych art. 7 tej ustawy w tym:
  • gospodarki nieruchomościami,
  • kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • targowisk, zieleni gminnej i zadrzewień,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym niezbędnego wyposażenia,
  • utrzymania obiektów i budowli samorządowych oraz obiektów administracyjnych, mieszkaniowego zasobu gminy,
  • promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 15. Nadzorowanie spraw BHP i P. poż. w Urzędzie i jej jednostkach organizacyjnych.
 16. Nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej.
 17. Nadzorowanie inwestycji i remontów prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie Gminy.
 18. Nadzorowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy: wodociągów i zaopatrzenia wsi w wodę, wysypisk i gospodarki odpadami stałymi, oczyszczalni ścieków i gospodarki odpadami ciekłymi.
 19. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.
 20. Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z zastępowania Wójta.
 21. Zastępowanie Wójta we wszystkich sprawach należących do Wójta w razie jego nieobecności lub wskazanych przez Wójta.
 22. Nadzorowanie BIP w Urzędzie.
 23. Zgłaszanie wniosków do projektu budżetu.
 24. Wydawanie decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach prowadzonych przez Gminę.
 25. Koordynowanie spraw związanych ze stosowaniem przepisów odnoszących się do zamówień publicznych, w Gminie i jej jednostkach organizacyjnych.
 26. Nadzorowanie i organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników.
 27. Pełnienie funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej, ponoszenie odpowiedzialności za pierwszą pomoc oraz ewakuację w Urzędzie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2021 10:41 Mateusz Kuleta
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maria Banasik
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i uprawnienia 1.0 11.10.2021 10:41 Mateusz Kuleta

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}