W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. precyzuje, że ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Realizacja zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szczególności polega na:

  • zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • zapewnieniu sił i środków do ich zwalczania,
  • prowadzeniu działań ratowniczych.

Podstawową siłą ratowniczą na terenie gminy Ruda Maleniecka jest 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. OSP Ruda Maleniecka
2. OSP Kołoniec
3. OSP Młotkowice
4. OSP Lipa
5. OSP Dęba
6. OSP Koliszowy
7. OSP Wyszyna Fałkowska

w tym dwie z nich: w Rudzie Malenieckiej i Kołońcu funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (gł. Ochotnicze Straże Pożarne). Ponadto w jednostkach OSP w Rudzie Malenieckiej i Lipie funkcjonują dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP).

Jednostki OSP realizują szeroko rozumianą zasadę powszechności ochrony przeciwpożarowej, stanowiąc podstawowe zaplecze Państwowej Straży Pożarnej. Wykonują zadania ratownicze wynikające z potrzeb i możliwości posiadanego sprzętu, wyposażenia oraz wyszkolenia.

Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy są zarejestrowane w KRS. Żadna nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie dysponują strażnicami z przynajmniej jednym stanowiskiem na samochód.  Łączna liczba pojazdów pożarniczych w jednostkach wynosi  9 szt.

Do najczęściej wykonywanych zadań przez jednostki OSP należy w szczególności:

- prowadzenie działań ratowniczych oraz udział w akcjach ratowniczych;
- udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;
- wykonywanie zadań na rzecz ochrony ludności;
- wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
- organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty; 
- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;
- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;
- wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz lokalnej społeczności;
- integrowanie społeczności lokalnej;

Gmina dba także, stosownie do posiadanych sił i środków o odpowiednie zabezpieczenie majątku swojego i jednostek oraz o bezpieczeństwo druhów strażaków przez objęcie ubezpieczeniem strażnic, znajdującego się w nich sprzętu i urządzeń oraz ubezpieczenie strażaków od NNW. Poszczególne jednostki dysponują niezbędnym sprzętem, który w miarę potrzeb systematycznie jest zakupywany, legalizowany, konserwowany i naprawiany w celu podwyższenia zdolności operacyjnych jednostek OSP do wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa techniczno-drogowego, medycznego, czy udziału w uroczystościach patriotycznych i kościelnych, doceniając szczególnie postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa
 

{"register":{"columns":[]}}