W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o obowiązku ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich opróżniania

Grafika przedstawiająca informację

INFORMACJA O OBOWIĄZKU EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ KONTROLI ICH OPRÓZNIANIA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ruda Maleniecka!

Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 
z późn. zm.) właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art. 6 ww. ustawy wskazuje, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy (pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez upoważnione podmioty posiadające stosowne zezwolenie  (wykaz uprawnionych przedsiębiorców jest dostępny na stronie internetowej tut. urzędu i na bieżąco aktualizowany) - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do obowiązków Gminy natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 przytoczonej ustawy należy prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kontrola ich funkcjonowania i częstotliwości opróżniania oraz prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 5a, 5aa 6 i 7wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje:

  • posiadanie umów
  • zgodność postanowień ww. umów,  z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
  • dowody uiszczania opłat za usługi związane z realizacją ww. umów. 

Gmina Ruda Maleniecka celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli cyklicznej (co najmniej raz na 2 lata) wszystkich  istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podmiotów nieobjętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Ponadto należy pamiętać o tym, że ustawodawca przewidział kary pieniężne ciążące zarówno na wskazanych w przedmiotowej informacji właścicielach nieruchomości, za niewypełnianie obowiązków na nich nałożonych - art. 10 ust. 2 ww. ustawy - wskazujący na karę grzywny jak i dla gmin, które nie dopełnią ustawowego obowiązku kontroli – art. 9z ust. 7 – wysokość kary od 10 000,00 do 50 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczenia załączonego wypełnionego druku do Urzędu Gminy 
w Rudzie Malenieckiej.

Wypełniony druk prosimy złożyć w terminie do 31 grudnia 2023 r.

  • Osobiście w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 , pokój nr 9.
  • Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, 26-242 Ruda Maleniecka 99A

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy nie złożą przedmiotowego druku w wyznaczonym terminie zostaną objęci kontrola terenową w powyższym zakresie. 


Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 41 373 13 48 w godzinach pracy tut. urzędu.

Materiały

Protokół - kontrola zdalna - wersja edytowalna
protokół​_-​_kontrola​_zdalna.docx 0.02MB
Protokół - kontrola zdalna - wersja PDF
protokół​_-​_kontrola​_zdalna.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}