W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wybory ławników sądowych w 2023r.

06.06.2023

Wójt Gminy Kobiór, na postawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 217 ze zm.) informuje, że w 2023 roku zostaną przeprowadzone przez Radę Gminy wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2024 - 2027.

Zgodnie z art. 162 § 1 w/w ustawy – Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (t.j. do 30.06.2023r.).
Spośród kandydatów na ławników, Rada Gminy, w terminie do końca października br., dokona wyboru ławników:

  • Do Sądu Okręgowego w Katowicach - 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych,
  • Do Sądu Rejonowego w Tychach - 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia dokonuje się na „karcie zgłoszenia”, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022r. (Dz. U. poz. 2155) oraz jest dostępny jest w Urzędzie Gminy.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie),
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA: Dokumenty wymienione w pkt 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

  1. aktualny odpis (opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
  2. imienną listę osób zgłaszających kandydata na ławnika wraz z podaniem numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Kobiór.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji, kandydat na ławnika powinien powołać się we wniosku o wydanie w.w. informacji na art. 162 § 7 i 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz dołączyć dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika, potwierdzający ten fakt, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę pięćdziesięciu obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w terminie do 30.06.2023 w Urzędzie Gminy – Kobiór ul. Kobiórska 5

Zgłoszenie nie spełniające wymogów formalnych, lub które wpłynęło po terminie pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Wójt Gminy
mgr. inż. Eugeniusz Lubański

Materiały

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
rozporządzenie​_ministra​_sprawiedliwości​_z​_dnia​_11​_października​_2022.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}