W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy Kobiór zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kobiór.

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
•    zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
•    część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Wyłączenia:
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: informatyk@kobior.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej można składać na adres poczty elektronicznej: gmina@kobior.pl.

Informacje na temat procedur

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy mieści się w jednym budynku, pod adresem 43-210 Kobiór, ul.Kobiórska 5
Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Kobiór otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.
Do wnętrza budynku prowadzi wejście główne od ul. Kobiórskiej.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Do wnętrza budynku prowadzi również wejście tylne od strony parkingu za budynkiem Urzędu Gminy, drzwi zabezpieczone kodem – wejście tylko służbowe.
Przed samym wejściem głównym do budynku Urzędu Gminy tj. od ul. Kobiórskiej znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz winda dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach wejściowych do windy dla osób niepełnosprawnych klient może skorzystać z dzwonka w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy.
Wejścia do budynku nie są wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.
Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

 

{"register":{"columns":[]}}