W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat w sprawie możliwości umieszczenia materiałów wyborczych na urządzeniach i gruntach stanowiących własność Gminy Kobiór

29.02.2024

W związku z trwającą kampanią wyborczą niniejszym informujemy:

 1. Dopuszcza się nieodpłatnie zamieszczenie materiałów wyborczych na ogrodzeniach stanowiących własność Gminy Kobiór pod nw. warunkami:
  • Treść materiałów wyborczych winna być zgodna z Kodeksem wyborczym
  • Banery wyborcze winny być umieszczone w sposób nie ograniczający widoczności uczestnikom ruchu drogowego
  • Montaż banerów wyborczych winien się odbywać w sposób nie powodujący uszkodzeń ogrodzeń
  • Rozmiar umieszczanych materiałów wyborczych nie może przekraczać 2m²
  • W jednym miejscu można zamieścić wyłącznie jeden egzemplarz materiału wyborczego dotyczącego jednego kandydata
  • Po wyborach materiały wyborcze należy usunąć w terminie do 30 dni od dnia wyborów, po upływie tego terminu zastrzega się możliwość usunięcia materiałów wyborczych na koszt komitetów wyborczych
 2. Dopuszcza się odpłatnie ustawienie billboardów wyborczych na gruntach gminnych poprzez zawarcie umowy dzierżawy na zasadach określonych w uchwale nr XI/64/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r. w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenie i obiektach będących mieniem komunalnym.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 108 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) bezwzględny zakaz agitacji wyborczej istnieje:

 • na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów,
 • na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie,
 • na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
 • na terenie szkół.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 63a § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119) kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
Natomiast, jeżeli ich umieszczenie może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym, to wówczas niezwłocznie zostaną usunięte.

Wójt Gminy Kobiór

{"register":{"columns":[]}}