W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kobiórscy radni uchwalili budżet na 2024 rok

03.01.2024

Na sesji w dniu 28.12.2023 r. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2031.

Biało szara plansza z wynikami głosowania nad uchwałą budżetową. W tle sala narad.

Wieloletnia prognoza finansowa oraz plan budżetu na 2024 rok jest ściśle związany z zadaniami inwestycyjnymi, które gmina realizowała w latach ubiegłych, powiedział wójt przystępując do prezentacji tych uchwał. Duży wpływ mają tu bardzo duże, jak na tak małą gminę, wydatki poniesione na inwestycje w latach ubiegłych , to jest : budowę nowego przedszkola oraz przebudowę dwóch dróg gminnych o łącznej wartości ponad dwadzieścia milionów złotych. Pomimo znacznych dotacji rządowych na ten cel z programu Polski Ład gmina musiała zaangażować prawie wszystkie posiadane rezerwy na pokrycie udziału własnego w kwocie około 6 milionów zł.

W porównaniu z 2023 rokiem planowane dochody budżetowe są w 2024 roku mniejsze o około 25 %. Wobec powyższego plany inwestycyjne na następne lata muszą być bardziej ostrożne i oparte głównie na dofinansowaniach ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności na dotacjach z programu Polski Ład. Na rok 2024 przewidziano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ponad 3, 4 milionów złotych. Jest to oczywiście część planowanych wydatków na inwestycje wieloletnie, a w szczególności przebudowę 12 dróg gminnych lub ich odcinków o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych. Na 2024 rok przewidziano wydatki na realizację około 25% wartości tej inwestycji. W nowym roku rozpoczniemy również rewitalizację zabytkowej szkoły przy ul. Rodzinnej 97, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Całkowitą wartość tej inwestycji szacuje się na kwotę około 1,5 miliona, z czego wartość robót przypadająca na 2024 rok wynosi ponad 970 tysięcy złotych. Kolejna rewitalizacja na kwotę około 138 tysięcy, pokryta w 98% z programu Polski Ład, dotyczy zabytkowego krzyża, usytuowanego w pobliżu starego przedszkola. Z pomniejszych inwestycji to budowa na Gminnym Ośrodku Sportu ogólnodostępnej wiaty z grillem, z dofinansowaniem unijnym w wysokości około 66% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tego planowane są wydatki inwestycyjne na regulacje własnościowe gruntów pod drogami na kwotę 28 tysięcy. Jeśli chodzi o program ograniczania niskiej emisji to przewidujemy jego kontynuację w latach 2024 do 2027. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie dotacjami na ten cel przewidziano w przyszłym roku kwotę 50 tysięcy. Opracowana została również koncepcja pierwszego żłobka w Kobiórze, na parterze budynku starego przedszkola przy ul. Rodzinnej 1. Środki na ten cel pozyskano w ramach programu Maluch Plus, a jego realizacja przypadnie na lata 2024 i 2025.

W oparciu o wskaźniki okołobudżetowe przekazane przez Ministerstwo Finansów przed 15 października 2023 roku uchwała określa dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór w łącznej kwocie 29.016.079,00 zł, natomiast wydatki ogółem w łącznej kwocie 31.650.893,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2.634.814,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, z wolnych środków oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły dotyczące planowanych dochodów ze wskazaniem ich źródeł oraz planowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej zamieszczono na stronie internetowej gminy w zakładce: finanse gminy. Poniżej zamieszczono wyciąg z uchwalonego planu budżetu.

Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok według źródeł dochodów

 • Rolnictwo i łowiectwo - 500 000,00 zł
 • Leśnictwo - 700,00 zł
 • Transport i łączność - 1 786 650,00 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa - 1 322 285,00 zł
 • Działalność usługowa - 900,00 zł
 • Administracja publiczna - 195 430,00 zł
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 000,00 zł
 • Obrona narodowa - 868,00 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200,00 zł
 • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 13 808 225,00 zł
 • Różne rozliczenia - 7 269 658,00 zł
 • Oświata i wychowanie - 687 942,00 zł
 • Pomoc społeczna - 267 028,00 zł
 • Rodzina - 1 048 746,00 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 947 591,00 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 127 400,00 zł
 • Kultura fizyczna - 50 456,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok według klasyfikacji budżetowej

 • Rolnictwo i łowiectwo - 67 435,00 zł
 • Transport i łączność - 3 436 414,00 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa - 1 586 867,00 zł
 • Działalność usługowa - 137 668,00 zł
 • Administracja publiczna - 5 856 614,00 zł
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 000,00 zł
 • Obrona narodowa - 868,00 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 61 670,00 zł
 • Obsługa długu publicznego - 51 981,00 zł
 • Różne rozlicznia - 250 000,00 zł
 • Oświata i wychowanie - 12 493 003,00 zł
 • Ochrona zdrowia - 273 800,00 zł
 • Pomoc społeczna - 1 575 070,00 zł
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 700,00 zł
 • Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 200,00 zł
 • Rodzina - 1 241 069,00 zł
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowowiska - 3 111 293,00 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 282 740,00 zł
 • Kultura fizyczna - 216 501,00 zł

Z uwagi na to, że wyżej opisane inwestycje są zaplanowane w oparciu o promesy inwestycyjne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego , ich realizacja jest uzależniona od uwzględnienia ich w planach budżetu państwa na kolejne lata przez nowy rząd. Nie wiemy jak potoczy się sytuacja międzynarodowa, jaka będzie inflacja , koszty paliwa ,energii i podwyżki płacy minimalnej. Trudno przewidzieć również zakres i skutki zmian w finansowaniu samorządów, które planują wprowadzić nowe władze. Pozostało mieć nadzieję , że zapowiadane zmiany nie wpłyną negatywnie na kondycję finansową naszej gminy.

Materiały

Nagrania Sesji Rady Gminy Kobiór ↗
{"register":{"columns":[]}}