W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Kobiór złożyła wnioski o dofinansowanie do Polskiego Ładu

21.08.2023

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. minął termin na składanie wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Kobiór złożyła wnioski o dofinansowanie następujących projektów:

Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, obok logo projektu
  • „Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą”

Projekt przewiduje przebudowę 12 dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą:
1) ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do skrzyżowania z ul. Olszewskiego oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i miejsc postojowych; 2) ul. Pięknej na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Plichtowickiej wraz z odwodnieniem: 3) ul. Wrzosowej na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Kwiatowej wraz z odwonieniem;  4) ul. Kwiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Przelotowa z budową połączenia z ul. Wąską wraz z odwonieniem; 5) północnego odcinka ul. Zachodniej; 6) ul. Wspólnej na odcinku od ul. Wróblewskiego do połączenia z ul. Wodną; 7) odcinka ul. Łukowej od tzw. Starodroża do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 928 ul. Przelotowa wraz z budową chodnika dla pieszych; 8) I etapu ul. Nad Zalewem od skrzyżowania z ul. Leśników w kierunku drogi gminnej ul. Na Kąty; 9) I etapu ul. Zogrodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Ołtuszewskiego w kierunku stacji paliw BP; 10) ul. Zmiennej na odcinku od ul. Łukowej do Regionalnej Izby Pamięci „Smolarnia”; 11) budowę połączenia drogowego ul. Rolnej z ul. Poziomkową; 12) przebudowę ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Centralną
do ul. Plichtowickiej.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji projektu na 8 315 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie około 7 900 000 zł. Zakłada się wykonywanie robót drogowych sukcesywnie, a przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to III kwartał 2026 r.

  •  „Budowa nowego układu zasilania Gminy Kobiór w wodę wraz z przebudową odcinka magistrali wodociągowej”

Projekt zakłada wykonanie nowego układu zasilania Gminy Kobiór w wodę z magistrali Go-Cza II, poprzez budowę komory zakupowej i pompowni wody zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Rodzinnej z ul. Beskidzką (Droga Krajowa nr 1) w Kobiórze, wraz z ogrodzeniem
i placem manewrowym. Planuje się ponadto budowę fragmentu wodociągu zasilającego Kobiór z przejściem pod ul. Beskidzką oraz wymianę starego odcinka sieci z rur PCV na rury PE na odcinku od skrzyżowania ul. Rodzinnej z ul. Beskidzką do skrzyżowania ul. Promnickiej z ul. Paproci w Kobiórze,
a następnie wzdłuż ul. Paproci i ul. Rolnej do połączenia z wodociągiem przy skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Rodzinną.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji projektu na kwotę około 2 105 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2026 r.

  • „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - zadanie II”

Projekt przewiduje budowę połączenia pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Tychy do skrzyżowania z Drogą Książęcą w Kobiórze (fragment krajowej trasy rowerowej nr 17) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – odwodnieniem, kanałem technologicznym, oświetleniem, kładką nad rzeką Gostynką, regulacją rowów leśnych i przekładką odcinka sieci światłowodowej.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji projektu na kwotę około 16 103 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie około 15 298 000 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2026 r.

W ramach naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyliśmy wnioski o dofinansowanie następujących projektów:

  • „Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” 

Projekt ma na celu rewitalizację zabytkowego budynku mieszkalnego z drugiej połowy XIX w. wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór i wykorzystanie go na cele mieszkalnictwa socjalnego. W tym zabytkowym obiekcie do 1966 r. funkcjonowała pierwsza szkoła powszechna
w Kobiórze. W ramach rewitalizacji przewiduje się roboty budowlane polegające na odtworzeniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, odtworzenia elewacji budynku, wymianie starych instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wentylacyjnej, korekcie układu ścian wewnętrznych w celu poprawy funkcjonalności, wymianie starych tynków wewnętrznych, przebudowie klatki schodowej oraz schodów zewnętrznych, dociepleniu poddasza. Ponadto przewidziano przebudowę zewnętrznego przyłącza wody i gazu oraz zagospodarowanie terenu. Budynek przewiduje się na cele urządzenia mieszkań socjalnych oraz jako pomieszczenia mieszkalne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji projektu na kwotę około 1 450 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie około 1 090 000 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2025 r.

  • „Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji”

Zamierzenie polega na przeniesieniu w nowe miejsce i gruntownej renowacji zabytkowego krzyża przydrożnego usytuowanego obecnie w rejonie ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze, wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór. Wolnostojący krzyż przydrożny o wysokości 4,5 m, ufundowany w 1887 r. przez mieszkańców Kobióra, wykonany jest z piaskowca. Obecna lokalizacja na terenie podmokłym i niestabilnym powoduje przechylanie się krzyża i grozi jego wywróceniem. Krzyż wymaga wykonania nowego fundamentu w miejscu uzgodnionym z konserwatorem zabytków – naprzeciw kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze.

Wstępnie oszacowano koszt realizacji projektu na kwotę 130 000 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w kwocie 127 400 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to IV kwartał 2024 r.

Realizacja opisanych wyżej projektów uzależniona jest od uzyskania środków z Polskiego Ładu. W przypadku pozytywnej oceny wniosków i uzyskania wstępnej promesy mamy 9 miesięcy (w przypadku wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz 12 miesięcy (w przypadku wniosków złożonych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) na przygotowanie i zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz ogłoszenie postępowań przetargowych.  

 

 

{"register":{"columns":[]}}