W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej

11.01.2022

PracaBIP2

OR.2110.1.2022                Janowiec Wielkopolski, 11 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.       Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3,

          88-430 Janowiec Wielkopolski

II.  Określenie stanowiska: podinspektor do spraw gospodarki komunalnej

III.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1.  wymagania niezbędne:

 

 1.  doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy;
 2. wykształcenie: wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia.

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. ogólna wiedza o gminie oraz jej jednostkach organizacyjnych;
 2. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa niezbędnych do wykonywania obowiązków wymienionych w punkcie IV oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks postepowania administracyjnego;
 3. prawo jazdy kategorii B, samochód prywatny z możliwością wykorzystania go do celów służbowych;
 4. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna, Internet) oraz podstawowych urządzeń biurowych;
 5. obowiązkowość, rzetelność, systematyczność.

 

IV.  Zakres zadań wymaganych na stanowisku:

 

1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych, stworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,;

2) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

             3) wykonywanie zadań z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.);

4) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i infrastruktury drogowej, w szczególności:

a)      nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych,

b)      planowanie potrzeb modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego,

5) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych, ustanawianie i utrzymywanie parków komunalnych, prowadzenie nadzoru nad pracami związanymi z zielenią miejską;

6) sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej i grobami poległych,

7) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji nieruchomościom;

8) prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań o naliczanie kar za nielegalne usuniecie drzew i krzewów;

              9) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)

10) wykonywanie wyroków eksmisji oraz przygotowywanie propozycji zmian stawek czynszów za wynajem lokali, prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i nadzorowaniem remontów, budynków i lokali socjalnych;

             11) współpraca z Zakładem Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy;

              12) sprawdzanie opracowanych przez Zakład Usług Miejskich taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy;

13) współpraca z instytucjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie gospodarki komunalnej;

14) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w ramach zadań Referatu a związanych z zakresem czynności;

15) realizacja zadań określonych w ustawie - Prawo Górnicze i geologiczne;

16) ustalanie lokalizacji targowisk i ich regulaminów;

17) koordynacja prac wykonywanych przez pracowników publicznych i interwencyjnych, przygotowywanie zakresu robót;

18) przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na terenie gminy;

19) nadzorowanie kotłowni urzędu;

20) współpraca ze spółką wodną w zakresie konserwacji cieków i przepustów;

21) koordynacja służbami w sezonie zimowym.

 

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
 2. wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej oraz wykonywanie czynności na terenie gminy;
 3. wykonywanie pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim pomiędzy godzinami od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku;
 4. stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym;
 5. pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką;
 6. w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 7. ciągi komunikacyjne częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy;
 8. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim;
 9. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 10. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

  VI.  Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
 2.  kwestionariusz osobowy - według wzoru załączonego do ogłoszenia lub dostępnego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim,
 3.  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4.  oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, a w przypadku ich braku oświadczenie o okresie pozostawania w stosunku pracy (ewentualnie zaświadczenie),
 5.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 6.  oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” do dnia 26 stycznia 2022 r.  do godz. 1530 – o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonicznego i adresu email celem zawiadomienia o spełnieniu wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz przekazaniu informacji o terminie spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej (w tym testu ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

 

Wymagany dokument – podpisany list motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000)".

Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną telefonicznie powiadomieniu o terminie spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim (https://samorzad.gov.pl/web/gmina-janowiec-wielkopolski) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Gnieźnieńskiej 3.

Uwaga:

W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

                                                                             

 

 

Materiały

Ogłoszenie o naborze OR.2110.1.2022
OR211012022.pdf 1.27MB
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz​_osobowy.pdf 0.31MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 13:33 Michał Szczepanek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej 3.0 11.01.2022 13:47 Michał Szczepanek
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej 2.0 11.01.2022 13:41 Michał Szczepanek
OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw gospodarki komunalnej 1.0 11.01.2022 13:33 Michał Szczepanek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}