W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stypendium szkolne

W 2013 r. powstał Gminny Program Stypendialny, który ma na celu wspieranie, docenianie i promowanie uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wybitne wyniki m. in. w dziedzinach nauki, kultury i sportu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jednorazowe stypendia przyznawane są dwa razy do roku. 

Ubiegając się o stypendium, należy zapoznać się szczegółowo z Programem Stypendialnym, w którym zaszły pewne zmiany. Według nowych zasad do ustalenia kategorii stypendium brane będą pod uwagę oceny oraz osiągnięcia tylko za ostatnie półrocze. Kolejna zmiana dotyczy zachowania. Ocena z zachowania dopuszczająca złożenie wniosku musi być co najmniej na poziomie dobrym. Obowiązuje też nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium, który m. in. umożliwia podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone stypendium oraz nowy wzór oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o stypendium może być złożony przez rodzica, organizację pozarządową, trenera czy też dyrektora szkoły. Aktualny wzór wniosku oraz regulamin przyznawania stypendium znajduje się poniżej. 

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. 

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na okres półroczny. Jego wysokość ustalana jest corocznie zarządzeniem Wójta w ramach środków budżetowych na dany rok i wynosi:

  1. Stypendium I stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 500 do 750 zł

  2. Stypendium II stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 250 do 500 zł

  3. Stypendium III stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 100 do 250 zł

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta w terminach:

  • do 20 września,

  • do 20 lutego.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium przyjęte zostały Uchwałą Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów.

Materiały

Wniosek o przyznanie stypendium
Program​_stypendialny​_-​_Zał​_1​_(1).docx 0.02MB
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - opiekun prawny
Program​_stypendialny​_-​_Zał​_2.docx 0.01MB
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - osoba dorosła
Program​_stypendialny​_-​_Zał​_3.docx 0.01MB
Stypendium specjalne
Zasady​_tryb​_przyznawania​_wyroznien​_specjalnych.pdf 0.19MB
Regulamin przyznawania stypendium
regulamin​_przyznawania​_stypendium.pdf 0.26MB
Program stypendialny - uchwała
Program​_stypendialny​_-​_uchwała.pdf 1.53MB
{"register":{"columns":[]}}