W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

07.03.2023

żółte tło czarne litery ogłoszenie

                                                                   OGŁOSZENIE

w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), § 3 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (znak: RM-06111-230-22) oraz § 3 ust. 6 Uchwały Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 marca 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz.U. Woj. Podkarpackiego z 2023r. poz. 1338)

 

Wójt Gminy Grodzisko Dolne

 

ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioskodawcą/Beneficjentem dotacji mogą być podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski o przyznanie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków należy składać

od dnia 7 marca 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 10:00:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, lub
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Grodzisko Dolne: 37-306 Grodzisko Dolne 125a, lub
  3. za pośrednictwem skrzynki ePUAP Urzędu Gminy Grodzisko Dolne: 91k9c3bgdm/skrytka.

 

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

 

Wzór wniosku o przyznanie przez Gminę Grodzisko Dolne dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wartość dofinansowania w formie dotacji nie przekracza kwoty 3 500.000,00 zł brutto.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Grodzisko Dolne na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej Gminie Grodzisko Dolne przez Bank Gospodarstwa Krajowego, określając nazwę podmiotu otrzymującego dotację, kwotę przyznanej mu dotacji, nazwę zadania na wykonanie którego przyznano dotację oraz czasu, na który udzielono dotacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Rady Ministrów pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Zarządzenie Nr 15/23 Wójta Gminy z dnia 7 marca 2023r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostało opublikowane na stronie biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.grodziskodolne.pl

Załączniki:

- Uchwała Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 marca 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz.U. Woj. Podkarpackiego z 2023r. poz. 1338)

- Zarządzenie Nr 15/23 Wójta z dnia 7 marca 2023r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- Wniosek o udzielenie dotacji

- Karty oceny wniosków

Materiały

Uchwała
Uchwała.pdf 1.86MB
Zarządzenie Nr 15
Zarządzenie​_Nr​_15.pdf 0.77MB
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek​_o​_udzielenie​_dotacji.pdf 1.03MB
Karty oceny wniosków
Karty​_oceny​_wniosków.pdf 0.64MB
Informacja o wynikach naboru
Informacja​_o​_wynikach​_naboru.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}