W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Grodzisko Dolne

Deklaracja dostępności Serwisu Gminy Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.grodziskodolne.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminy Grodzisko Dolne

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-31 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Joniec, adres poczty elektronicznej anna.joniec@grodziskodolne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 242 82 65 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 125A, 37-306 Grodzisko Dolne

1. Budynek posiada wejścia zapewniające swobodny dostęp do obiektu przez osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

2. Przy wejściu głównym do budynku zainstalowana jest pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.

3. Bezpośrednio obok wejścia głównego do budynku znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

4. Urząd posiada wszystkie pomieszczenia bez względu na kondygnację, dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajduje się winda.

5. Na teren urzędu istnieje możliwość wejścia osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie obiektu znajduje się również miejsce, w którym osoba taka może pozostawić psa asystującego bez opieki.

6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, obok Punktu Informacyjnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Wszelkich informacji w zakresie dostępności architektonicznej Urzędu Gminy Grodzisko Dolne udziela Koordynator ds. dostępności architektonicznej.

Dane kontaktowe:

email: edward.wasyl@grodziskodolne.pl

telefon: 17-242 82 65 wew. 221

OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI MOGĄ RÓWNIEŻ KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z URZĘDEM GMINY WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ ZA POŚREDNICTWEM KOMUNIKACJI SMS. NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: +48 604 428 253. NUMER TELEFONU JEST AKTYWNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH PRACY URZĘDU TJ.: 7:30 - 15:30

{"register":{"columns":[]}}