W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Pobyt stały

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 11

Prowadzący sprawę

Marzena Wilcz, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 35

Sposoby załatwienia sprawy

 1. Przez Internet:
  • Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
 2. W Urzędzie:
  • Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na piśmie. Pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (wypełnia się oddzielnie dla każdej osoby),
 • do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.)
 • oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka w przypadku, gdy zameldowanie dziecka ma nastąpić pod adresem innym niż rodzice lub prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka,
 • w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem , na rachunek Urzędu:  52 1240 4142 1111 0000 4826 2811 PEKAO SA o/Szczyrk.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Od ręki - w przypadku spełnienia wymogów ustawowych. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu bądź wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna. W przypadku postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami KPA.

Materiały

Zgłoszenie (formularz aktywny)
zgloszenie​_el​_zps​_1.pdf 1.74MB
Pełnomocnictwo (do druku)
pelnomocnictwo​_ewid​_lud.pdf 0.19MB
Pełnomocnictwo (formularz Word)
pelnomocnictwo​_ewid​_lud.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
klauzula​_rodo​_meldunek​_el​_2.pdf 0.22MB
Zgłoszenie (usługa elektroniczna)
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2021 11:24 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marzena Wilcz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Pobyt stały 4.0 26.04.2021 13:50 Jakub Kwaśny
Pobyt stały 3.0 26.04.2021 10:53 Jakub Kwaśny
Pobyt stały 2.0 23.04.2021 11:26 Jakub Kwaśny
Pobyt stały 1.0 23.04.2021 11:24 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}