W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Kiedy załatwiacie sprawy w Urzędzie Gminy Bodzechów, podajecie nam swoje dane osobowe. Dane te wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej umowy, wykonywania zadań w interesie publicznym lub wyrażonej przez Państwa zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby zrealizować Państwa sprawę. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też poniżej przekazujemy Państwu informację o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Gmina Bodzechów z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. M. Reja 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Bodzechów.
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
-    listownie, pisząc na adres: ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
-    za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@ugb.pl,
-    telefonicznie, dzwoniąc na nr telefonu: (41) 265 38 38.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ido@ugb.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy np.:
1)    Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO) np.:
-    realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych aktach prawnych regulujących zadania własne i zlecone realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
-    Wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.
2)    Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 b) RODO) np.:
-    umowy udzielenia dofinansowania,
-    umowy dzierżawy.
3)    Wykonania zadań gminy realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej przez gminę.
4)    W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) np.:
-    podanie danych kontaktowych,
-    udział w organizowanych przez Administratora konkursach.


Jak długo przechowujemy dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przez przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.


Kto może być odbiorcą Państwa danych?
W niektórych sytuacjach Administrator może udostępnić lub powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą udostępnienia danych są przepisy prawa, natomiast podstawą powierzenia przetwarzania danych są umowy powierzenia przetwarzania.
Państwa dane mogą być przekazywane:
1.    Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2.    Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartych umów powierzenia np.: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi dla mieszkańców.
3.    Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu.


Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
-    prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
-    prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
-    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
-    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
-    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
-    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, mogą Państwo udzieloną zgodę w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Z powyższych uprawnień można skorzystać przesyłając wniosek na adres korespondencyjny Administratora lub drogą elektroniczną.


Czy muszę podać swoje dane?
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa, umowa, lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Niepodanie danych wymaganych przepisami uniemożliwi rozpatrzenie Państwa wniosku, wydanie decyzji, zawarcie i realizację umowy lub inny sposób załatwienia sprawy.
Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy między stronami, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem realizacji celu wskazanego w treści zgody, natomiast nie wpływa na realizację ustawowych obowiązków Administratora


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje, co znaczy, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływać.

{"register":{"columns":[]}}