W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bodzechów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzechów.
Data publikacji strony internetowej: 2021.01.04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.03.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niezgodności z ustawą:
•    Niektóre elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
•    Niektóre elementy mogą posiadać tekst alternatywny, który nie w pełni je opisuje.
•    Niektóre pliki do pobrania lub ich elementy mogą być niedostępne cyfrowo.
•    Napisy i audiodeskrypcje do materiałów multimedialnych mogą pojawiać się z opóźnieniem, ze względu na czas potrzebny na ich przygotowanie.
•    Baza zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest częściowo niedostępna cyfrowo. Trwają pracę nad dostosowaniem jej do wymogów dostępności cyfrowej. Uruchomienie nowej bazy jest planowane na 2022 rok.
Wyłączeniu z dostępności cyfrowej podlegają elementy wymienione w Art. 3 ust. 2 ustawy, przede wszystkim:
•    Treści które nie zostały nabyte przez Urząd Gminy Bodzechów, ani przez niego lub na jego rzecz wytworzone.
•    Treści których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Urząd Gminy Bodzechów nie jest uprawniony.
•    Multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
•    Mapy interaktywne i geoportale.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową są informatycy Urzędu Gminy Bodzechów, lc@ugb.pl, a.surowiec@ugb.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 2653838. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Bodzechów
Wejście do budynku od ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Obiekt monitorowany całodobowo.
Parking wewnętrzny dostępny dla interesantów.
Referat Gospodarki Komunalnej
Wejście do budynku Szewna, ul. Dolna  3,  27-400 Ostrowiec Św.
Obiekt monitorowany całodobowo.
Parking wewnętrzny dostępny dla interesantów.

{"register":{"columns":[]}}